Consumidors

Páginas: 7 (1538 palabras) Publicado: 25 de mayo de 2011
NF5. LA PROTECCIO DELS CONSUMIDORS

5.1. El consumidor.

Són les persones físiques i jurídiques que adquireixen, utilitzen o disfruten, com destinataris finals de qualsevol producte.

P.ex.: l’ estudiant que compra el llibre de text. La senyora que agafa l’ autobús, etc.

5.2. Drets del consumidor.

La constitució obliga als poders públics a garantir, protegir, promoure i fomentar elsdrets dels ciutadans en l’ àmbit del consum.

Per això hi ha la llei 26/1984 general de defensa dels consumidors i usuaris que estableix una sèrie de drets bàsics:

1. Dret a la protecció de la seva salut i seguretat: Els distribuïdors s’ abstindran de subministrar productes quan sàpiguen que els mateixos no compleixen amb aquesta obligació per poder ser comercialitzats.

2. Dret a laprotecció dels seus interessos econòmics i socials: El consumidor no ha de ser objecte d’ engany o frau en cap moment del cicle comercial. ( Ni en la prevenda, transacció i postvenda

3. Dret a la informació: El consumidor ha de conèixer les verdaderes característiques del producte. Tots el productes han de portar informació respecte a:

a) composició del producte i finalitat.

b)Additius autoritzats que porta incorporats i la seva qualitat i quantitat.

c) Preu complert o pressupost, , indicant amb claredat i de manera diferenciada el preu del be o servei i l’ import d’ increments o descomptes i costos addicionals per serveis, finançament, ajornaments o similars.

d) Data de producció o subministre i data de caducitat.

e) Instruccions pel seu correcte úsadvertències i riscos previsibles.

4. Dret a la educació i formació: Promoure una major llibertat i racionalitat en el consum, facilitar la comprensió del a informació que ha de ser subministrada, difondre el coneixement dels drets i deures del consumidor, fomentar la prevenció dels riscos derivats del consum, adequar les pautes de consum a una utilització racional dels recursos naturals.

5. Dret ala representació del consumidor per associacions de consumidors:

6. Dret a la protecció davant situacions d’ inferioritat, subordinació i indefensió: Es promouran les següents mesures:

Organització i funcionament de les oficines d’ informació i atenció al consumidor. Campanyes d’ orientació al consum dedicades als grups socials més afectats. Anàlisi comparatiu dels termes, condicions,garanties, reparacions de productes de consum durader

7. Dret a la reparació de danys i perjudicis: El consumidor te dret a ser imdemn- itzat pels danys i perjudicis demostrats que el consum de productes li causi.
(llei 2/94 de responsabilitat civil per danys causats per productes defectuosos).

5.3. Organismes de protecció.

Per a fer efectius els drets abans assenyalats s’ han d’articular una sèrie d’ institucions i organismes públics i privats:

A. Institucions públiques

[pic]
Es responsabilitat de les administracions públiques que els productes posats en el mercat a disposició dels consumidors compleixen les normes dedicades a protegir la seva salut, seguretat i interessos econòmics.

• La Administració comunitària:

Nombroses directives comunitàries s’hananat incorporant a l’ ordenament jurídic espanyol a través de la seva transposició al dret intern.
La comissió europea a través de la Direcció general de sanitat i protecció dels consumidors ha creat un marc legal adequat.

Tres instruments de cooperació: Xarxa d’ alerta de productes de consum, Xarxa d’ accidents domèstics i d’ oci i Xarxa extrajudicial europea.

• Xarxa d’ alerta deproductes de consum: es un sistema d’ intercanvi ràpid d’ informació. El sistema es basa en l’ establiment d’ un model de col·laboració administrativa que faci possible que una vegada detectat un producte que suposi un risc greu per la salut es notifiqui a tot l’ àmbit comunitari per establir mesures de control que evitin la seva comercialització.

A Espanya hi ha dues xarxes de connexió depenent...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Consumidors Compulsius
  • Revista consumidors
  • Qu Opinen Els Consumidors Sobre La Marca Hacendado
  • Drets Dels Consumidors

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS