Conta

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 15 (3592 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Obert de Catalunya

Nom i cognoms

0201 CFGM Gestió administrativa Crèdit C05 – Comptabilitat general i tresoreria

EAC5
(Curs 2010/11 1r semestre)
Presentació i objectius

Aquest exercici d’avaluació continuada (EAC) es correspon amb els continguts treballats a la unitat didàctica 5 Tractament informàtic de la informació Elsobjectius que es plantegen són: • • • • • • • • • • • • • Entendre l’operatòria comptable que ofereix el PGC 2007. Diferenciar les diverses fases del procés de regularització comptable. Realitzar d’una forma lògica i ordenada el procés de tancament comptable. Diferenciar els components que formen el resultat de l’empresa. Saber enregistrar als llibres de comptabilitat el càlcul del resultat comptable.Realitzar el tancament en els llibres comptables a través de l’assentament de tancament. Confeccionar el balanç de situació final. Entendre el concepte i la importància dels comptes anuals. Diferenciar les empreses que poden confeccionar els comptes anuals abreujats. Saber elaborar el balanç de situació. Saber confeccionar el compte de Pèrdues i guanys. Calcular el resultat de l’exercicieconòmic. Identificar si aquest resultat representa un benefici o una pèrdua.

Criteris d’avaluació
La puntuació màxima assignada a cada activitat s’indica a l’enunciat. Els criteris que es tindran en compte per avaluar el treball de l’alumnat són els següents: • Es tindrà en compte la correcció ortogràfica, la claredat i netedat amb les respostes.

Forma i data de lliurament
Per respondre lesqüestions heu d’utilitzar aquest mateix fitxer. Elimineu els apartats Presentació i objectius, Criteris d’avaluació i Forma i data de lliurament. Un cop finalitzat l’exercici d’avaluació continuada heu d’enviar el document des de l'apartat C5 Lliurament EAC5 de l'aula, dins del termini establert. Tingueu en compte que el sistema no permetrà fer lliuraments després de la data i hora indicades. El nom delfitxer serà el següent: 0201C05_EAC1_Cognom1_Inicial del cognom2. Els cognoms s’escriuran sense accents. Per exemple, l’estudiant Joan García Santos posaria el següent nom al seu fitxer de l’EAC5: 0201C05 _EAC5_Garcia_S. Substituïu Nom i cognoms de la capçalera per les vostres dades personals.
Codi: I23 Versió: 02 Exercici d'avaluació contínua 5 0201C05_EAC5_Enunciat_1011S1 Pàgina 1 de 14Lliurament: 21/12/2010

Formació professional
Nom i cognoms

El termini de lliurament finalitza a les 23:55 h del dia 21/12/2010 La proposta de solució de l’EAC es publicarà el dia 7/01/2011 i les qualificacions el dia 7/01/2011.

Enunciat
Per publicar la solució heu d’utilitzar aquest mateix model, eliminant els apartats Presentació i resultats d'aprenentatge, Criteris d’avaluació i Forma idata de lliurament i substituint Enunciat i Nom i cognoms per Solució. Pregunta 1: Puntuació: 7 punts Una empresa que es dedica a la comercialització d'aigua envasada presenta a l'inici del seu exercici 2009 el següent patrimoni (És el quart any de vida de l'empresa):
ACTIU Actiu no corrent 206 211 216 217 218 280 281 300 430 4311 4312 570 572 Aplicacions informàtiques Construccions Mobiliari Equipsper a processos d'informació Elements de transport A.A.I.I A.A.I.M. Actiu corrent Mercaderies Clients Clients efectes descomptats Clients efectes en gestió cobrament Caixa Bancs compte corrent TOTAL 15.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 12.000,00 24.000,00 128.960,00 TOTAL 128.960,00 400 401 5208 523 Proveïdors Proveïdors efectes a pag. Deutes per efectes descomptats Proveïdors d'immobilitzat ac.t. 2.000,00 40.000,00 8.500,00 2.400,00 40.000,00 -1.200,00 -20.740,00 Passiu corrent 6.960,00 6.000,00 2.000,00 25.000,00 170 100 112 Capital Social Reserva legal Passiu no corrent Deutes a ll. t. ent. crec. 28.000,00 PASSIU Patrimoni net 60.000,00 1.000,00

Informació complementària: • Tots els béns d'immobilitzat material i intangible es van comprar el primer dia de l'activitat de...
tracking img