Contabilidad

Páginas: 7 (1668 palabras) Publicado: 29 de enero de 2012
1. Comptabilitat i sistemes d’informació

1.1. Exercicis d’introducció. Primera part.

1.1.1) Indica quines de les transaccions següents es registrarien en la comptabilitat d'una empresa.

(a) El cobrament en efectiu per vendes.
(b) El pagament de salaris.
(c) L'elaboració d'una oferta.
(d) La utilització de primeres matèries
(e) La compra d'un afilamines.
(f) La contractaciód'un venedor excel·lent que
començarà a treballar el mes vinent.
(g) La contractació d'un mal venedor que començarà a
treballar el mes vinent.
(h) La compra d'un camió de repartiment;
el pagament s'efectuarà el pròxim any.
(i) L'acord amb una altra empresa per
subministrar-li un producte durant cinc anys.

1.1.2) Per a cada una de les partides indicades a continuació, indicasi es tracta d'un actiu (A) o d'un passiu (P).

(a) Caixa
(b) Impostos a pagar
(c) Terreny
(d) Maquinària
(e) Capital social
(f) Proveïdors
(g) Clients
(h) Existències
(i) Deute a llarg termini

1.1.3) Indica quines de les transaccions següents augmentarien un o diversos actius o passius d'una empresa (+), quines disminuirien un o diversos actius o passius (-), i quines nopatirien cap efecte (0).

Actiu Passiu

(a) La devolució d'un préstec _______ _______
(b) La compra d'un camió a crèdit. _______ ____ __
(c) La compra d'un camió al comptat. _____ ___ ___
(d) El pagament a un proveïdor que va
lliurar la mercaderia fa dos mesos. ___ ___ _______
(e) La venda de mercaderia a crèdit _______ __ _
(a preu de cost).(f) La venda de mercaderia al comptat _______ _______
(a preu de cost).
(g) El cobrament d'un client (la merca- ___ ___ _______ deria es va lliurar fa dos mesos).
1.2. Exercicis d’introducció. Segona part.

1.2.1.Indica quines de les transaccions següents es registrarien a la comptabilitat d’una empresa:

a) El pagament del lloguer de la maquinària
b) La utilització del materialde la oficina
c) La compra del material de l’oficina
d) La venda de productes acabats a crèdit
e) El pagament dels salaris
f) L’acord amb una altra empresa per comprar-li subministrament
durant 2 anys.

1.2.2.Per a cada una de les partides indicades a continuació, indica si es tracta d’un actiu (A), o d’un passiu (P).

a) Comptes a pagar
b) Comptes a cobrar
c) Capital social
d)Mobiliari
e) Caixa
f) Deutes bancaris
g) Reserves
h) Inversions temporals
i) Existències - Mercaderies

1.2.3.Indica quines de les transaccions següents augmentarien un o diversos actius o passius d’una empresa (+), quines en disminuirien (-), i quines no patirien cap efecte (0).

ACTIUS PASSIUS
a) Compra de mercaderies al comptat
b) Compra de mercaderies a crèdit
c) Pagament de lesmercaderies comprades a crèdit
d) Compra de material d’oficina
e) Compra d’un terreny a terminis
f) Inversió en Bons de l’Estat

1.2.4. Entre els comptes següents n'hi ha tres que no són d'Actiu. Assenyalar-los.

Caixa Bancs Proveïdors
Deutes bancaris Estris Instal·lacions
Utillatge Creditors Terrenys
Materials auxiliars Clients Vehicles
Matèries primeres Edificis MobiliariProductes en curs Deutors Maquinària
Productes acabats Patents Acompte de proveïdors

1.2.5. Entre els comptes següents n'hi ha tres que no són del passiu. Assenyalar-los.

Préstecs a pagar Clients Creditors
Impostos pdents. pagament Proveïdors Capital Deutors Mobiliari
Descoberts en compte corrent Reserves
Interessos a pagar

1.2.6. Ordenar de major a menorliquidesa l'Actiu següent:

Caixa 400.000
Edificis 1.000.000
Clients 500.000
Maquinària 400.000
Existències 300.000
Patents 600.000
____________
3.200.000

1.2.7. Ordenar de major a menor exigibilitat el Passiu següent:

Proveïdors (90 dies) 300.000
Descobert bancari 200.000
Capital 1.300.000
Salaris a pagar ( 3 mesos) 200.000
Préstec bancari (3 anys) 800.000...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Contabilidad
  • Contabilidad
  • Contabilidad
  • Contabilidad
  • Contabilidad
  • Contabilidad
  • Contabilidad
  • Contabilidad

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS