Contabilitat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1997 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. IMMOBILITZAT
Compres immobilitzats Edificis i construccions Elements de trasport Utillatge Instal lacions tècniques Mobiliari Equips procés informació Aplicacions informàtiques Total compres immobilitzat Import de l'amortització anual Edificis i construccions Elements de trasport Utillatge Instal lacions tècniques Mobiliari Equips procés informació Aplicacions informàtiques Total amortitzacióanual Import net immobilitzats Edificis i construccions Elements de trasport Utillatge Instal lacions tècniques Mobiliari Equips procés informació Aplicacions informàtiques Immobilitzats material Immobilitzats intangibles Total immobilitzat Any 0 650000 35000 1500 110000 2250 6000 2500 807250 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 65000 7000 300 16500 450 1500 625 91375 2011 585000 28000 1200 93500 1800 45001875 714000 1875 715875 2012 50000 10000 25000 250 2000 600 87850 2012 70000 9000 300 20250 500 2000 775 102825 2012 565000 29000 900 98250 1550 4500 1700 699200 1700 700900 2013 0 4500 10000 185 1550 150 16385 2013 70000 9000 300 20250 500 2000 775 102825 2013 495000 24500 600 88000 1235 4050 1075 613385 1075 614460 2014 0 11000 0 1000 300 100 12400 2014 70000 9000 300 20250 500 2000 775 1028252014 425000 26500 300 67750 1735 2350 400 523635 400 524035 2015 % amortitzat anual 0 10% 0 20% 20% 3500 15% 0 20% 5000 25% 100 25% 8600 2015 70000 9000 300 20250 500 2212,5 237,5 102500 2015 355000 17500 0 51000 1235 5137,5 262,5 429872,5 262,5 430135

2. INGRESSOS

Ingressos per venda empresa de begudes Conceptes Vi negre Vi blanc Vi negre criança Cava Licors TOTAL VENDES Cobros i saldos declients Cobros de clients Clients pendents de cobro Comprovació

2011 1600000 825000 550000 1400000 420000 4795000

2012 2050000 1150000 675000 1680000 480000 6035000

2013 2350000 1210000 705000 1750000 500000 6515000

2014 2425000 1300000 785000 1800000 500000 6810000

2015 2515000 1375000 805000 1925000 500000 7120000

4228698,63 566301,37 4795000

5900000 6466917,81 6778356,167083424,66 701301,37 749383,562 781027,397 817602,74 6035000 6515000 6810000 7120000

3. COMPRES
Compres realitzades Conceptes vi negre Vi blanc Vi negre criança Cava Licors Total compres Pagos i saldos de proveïdors Pagos a proveïdors Proveïdors pendents de pago Existències finals Import Ex. Finals Comprovació Variació d'existències Despeses per serveis exteriors i altres Conceptes I+D LloguerManteniment intern Assessorament fiscal Desplaçaments Assegurances Comissions bancaries Representació i publicitat Subministres Altres despeses Total despeses S. Ext. Pagos serveis exteriors Impostos de l'activitat Pagos impost d'activitat Despeses de personal Directius Comercials Administratius Resta personal magatzem Comissions de vendes Total despeses de personal pagos despeses de personal2011 2012 2013 2014 1312000,00 1681000,00 1927000,00 1988500,00 676500,00 943000,00 992200,00 1066000,00 467500,00 573750,00 599250,00 667250,00 1288000,00 1545600,00 1610000,00 1656000,00 386400,00 441600,00 460000,00 460000,00 4130400,00 5184950,00 5588450,00 5837750,00

2015 2062300,00 1127500,00 684250,00 1771000,00 460000,00 6105050,00

3710819,18 5075041,78 5545800,68 5809826,716078441,78 419580,822 529489,041 572138,356 600061,644 626669,863 1,0% 1,5% 1,5% 1,6% 1,6% 41304 77774,25 83826,75 93404 97680,8 41304 36470,25 6052,5 9577,25 4276,8

2011 500 17760 1200 11520 1000 1000 500 18432 15120 28800 95832 95832 1100 1100 2011 100000 70000 75000 50000 67162,98 362162,98 362162,98

2012 500 18648 300 12096 1100 1100 600 19353,6 15271,2 30240 99208,8 99208,8 1150 1150 2012 110000115500 110000 55000 79707,77 470207,77 470207,77

2013 500 20512,8 1400 13305,6 1200 1200 700 20321,28 15423,91 33264 107827,59 107827,59 1200 1200 2013 181500 127050 151250 90750 93649,78 644199,78 644199,78

2014 500 21538,44 1500 13970,88 1300 1300 800 21337,34 15578,15 34927,2 112752,01 112752,01 1210 1210 2014 190575 133402,5 158812,5 95287,5 106526,62 684604,12 684604,12

2015 500...
tracking img