Contenidos prueba nivel d

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 40 (10000 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
grau superior
C2
Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià

certificat de

grau superior
C2

certificat de

© Generalitat Valenciana, 2009 Edita: Conselleria d’Educació

Disseny i maquetació: ädisseny i comunicació

3

índex
5 Informació general 11 Objectius 21 Continguts 33 Estructura 35 Prova

grau superior

certificat de

JQCV

5

informació generalEls plans d’estudis actuals han incorporat el valencià plenament en el seu currículum. Per diverses vies educatives, els estudis vigents possibiliten, si se supera la matèria de Valencià, obtindre el certificat de grau elemental. Les persones que no complixen el requisit anterior i que volen una acreditació oficial de coneixements de valencià, o bé aquelles persones que volen una acreditació delsgraus mitjà i superior, per a aconseguir un lloc de treball, accedir a la funció pública o per qualsevol altre motiu, poden obtindre el corresponent certificat superant les proves que cada any convoca la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Proves
Tenen com a objecte avaluar la competència dels aspirants en un determinat grau o àmbit. Per això, les proves no van destinades a avaluarl’aprofitament d’un curs determinat, encara que, òbviament, l’assistència a cursos ajuda a preparar-se per a la superació de les proves. La Junta convoca anualment les proves en dos períodes. El calendari, les localitats i els llocs d’exàmens es fan públics al llarg del primer trimestre de l’any.

grau superior

certificat de

JQCV

6
Les proves s’ajusten als programes establits enl’Orde de 16 d’agost de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual s’establixen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià que expedix la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i s’homologuen i es revaliden d’altres títols i certificats (DOGV núm. 2.331, de 24 d’agost de 1994). La publicació per part del Consell d’Europa del Marc europeu comú de referènciaper a les llengües: aprenentatge, ensenyament i avaluació (2001) ha proporcionat unes bases comunes per a l’elaboració de programes de llengua, orientacions curriculars, exàmens, llibres de text, sistemes d’avaluació, etc., com a model de convergència europeu. Des d’esta perspectiva la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià ha assumit els principis del document i els ha incorporat a lesseues propostes d’avaluació.

Certificats
La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià expedix dos tipus de certificats: els de coneixements generals de la llengua i els de coneixements específics. Els certificats de coneixements generals es referixen a diversos nivells de domini en l’ús de la llengua i són els següents: · Coneixements orals · Grau elemental · Grau mitjà · Grau superiorEls certificats de coneixements específics es referixen a llenguatges d’especialitat propis de determinats àmbits de la societat (administració, empreses editorials i mitjans de comunicació). Els certificats de capacitació tècnica que es convoquen són els següents: · Llenguatge administratiu · Correcció de textos · Llenguatge en els mitjans de comunicació

Junta Qualificadora de Coneixements deValencià

7

Qui pot presentar-se a les proves
Per a poder participar en les proves cal tindre, com a mínim, setze anys complits l’any en què s’efectuen. Les persones aspirants als certificats de capacitació tècnica de llenguatge administratiu i de llenguatge en els mitjans de comunicació han d’estar en possessió del certificat de grau mitjà. Les persones aspirants al certificat decapacitació tècnica de correcció de textos han d’estar en possessió del certificat de grau superior.

Formalització de la inscripció
Per a poder participar en les proves cal sol·licitar-ho presentant l’imprés multicòpia que es trobarà a disposició dels interessats en els centres següents: · Conselleria d’Educació · Direccions territorials d’Educació · Ajuntaments · Centres d’informació juvenil També...
tracking img