Continguts ptojecte activitat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1229 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
CONTINGUT DEL PROJECTE TÈCNIC D’ACTIVITATS
0. Índex 1. Introducció 2. Objecte 3. Antecedents 4. Dades de la Memòria a) Títol del projecte d’activitat. Definició de l’emplaçament b) Raó social de la persona física o jurídica i NIF, nom i cognoms del representant legal amb DNI, adreça professional, telèfon, correu electrònic, etc. c) Nom i cognoms del tècnic projectista, titulació, adreçaprofessional, telèfon, correu electrònic i qualsevol altre identificador personal 5. Normes i referències. Disposicions legals i normes aplicables; en qualsevol cas ha d’esmentar les següents: a) Normativa d’aplicació sobre seguretat i salut en els llocs de treball b) POUM, Ordenances Municipals i altre normativa municipal que li sigui d’aplicació c) Normativa sectorial aplicable de seguretat industrial ,baixa tensió, RITE, etc. 6. Requisits de disseny a) Classificació. Segons estableix la CCAE i l’OMIAI (epígraf i codi) b) Tràmit a seguir segons estableix l’OMIAI: Autorització ambiental, Llicència ambiental, Règim de Comunicació, Règim de llicència municipal d’obertura c) Classificació zona urbanística d) Característiques de l’edifici o local i instal·lacions i. Descripció general de l’edifici(any construcció, tipologia edifici, etc.) ii. Alçades màximes, nombre de plantes i superfícies iii. Compliment planejament urbanístic (POUM) iv. Usos dels diferents recintes v. Accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda (Decret 135/1995) vi. Condicions Seguretat d’utilització i accessibilitat (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación– Document Bàsic de Seguretat DB SUA) vii. Tipus ventilació (Compliment RITE i DB HS del CTE) viii. Serveis sanitaris ix. Serveis generals (il·luminació, altres) x. Relació de maquinària i potències respectives e) Requisits i obligacions que han de complir els establiments per la normativa sectorial que les regula, si s’escau, i que a continuació es relaciona, i. Espectacles i activitatsrecreatives, sotmesos al compliment del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (si es tracta de locals on s’exerceix la prostitució, Ordre PRE-335-2003 de 14 de juliol, per la qual
14/03/11 Edició 4

s'aprova l'ordenança municipal tipus sobre els locals de pública concurrència on s'exerceix la prostitució). ii. Centres de culte,Decret 94/2010, de 20 de juliol, 94/2010, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte. iii. Locals on s’exerceix la prostitució, Ordre PRE-335-2003 de 14 de juliol, per la qual s'aprova l'ordenança municipal tipus sobre els locals de pública concurrència on s'exerceix la prostitució. iv. Teràpies naturals, Decret 31/2007, de 30 de gener, pel qual es regules lescondicions per a l’exercici de determinades teràpies naturals (memòria sanitària). v. Centres de bronzejat, Decret 276/2003, de 21 d'octubre, que modifica el Decret 348/2001, de 4 de desembre, pel qual es regulen els centres de bronzejat artificial. vi. Allotjaments turístics, Decret 183/2010 de 23 de novembre, d’establiments allotjament turístics. vii. Centres docents, llar d’infants, educació infantil,etc. viii. Ludoteques , Decret 94/2009, de 9 de juny, pel qual es regulen les ludoteques. ix. Altres tipus d’establiment amb normativa específica i que no es relacionen en aquest apartat. 7. Dades d’energia i aigua a) Tipus d’energia utilitzada i la seva procedència b) Consums anuals de cada tipus d’energia c) Potència màxima autoritzada, instal·lada i contractada d) Mesures d’estalvi energètice) Procedència de l’aigua sanitària i de procés industrial - Cabal de consum previst anualment 8. Instal·lacions (descripció i característiques, incloses les condicions de seguretat) a) Instal·lació elèctrica b) Instal·lació aigua sanitària c) Instal·lació de gas d) Instal·lació de climatització e) Instal·lació d’aparells elevadors f) Instal·lació d’aparells a pressió g) Altres instal·lacions 9....