Contradiccions co

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1735 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de junio de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Descripció del context

L’Escola Bressol és una escola de titularitat pública (municipal) ubicada a un barri de la perifèria d’un municipi de poc més de 200.000 habitants. Els infants a l’escola estan agrupats per edats, i es divideixen en 2 cursos (P1 i P2, 1 i 2 anys respectivament), amb 3 línies per cada curs (un total de 6 classes, i aproximadament 100 infants), així com una classe per ainfants amb necessitats educatives especials.

2. L’anàlisi

L’aspecte educatiu que s’analitzarà fa referència a l’afirmació específica que “l’escola bressol respecta cada un dels infants, la seva manera de ser i de fer personals, les seves necessitats individuals (…)”.

Aquesta és una de les premises bàsiques del projecte del centre, i acostuma a ser un principi inqüestionable, i unaformulació molt comú en tots els centres educatius adreçats als infants d’aquesta franja d’edat.

En les següents pàgines s’intentarà desgranar part d’aquesta afirmació, a través dels extractes del Projecte Educatiu del Centre, per arribar a descobrir quina és la posada en pràctica d’aquests postulats teòrics, intentant així donar cos a un currículum ocult existent però poc analitzat.

3. Elcurrículum formal

No consten en aquest treball fragments extrets directament del Projecte Curricular de Centre, on hauria estat molt més fàcil observar els elements que es contradiuen amb el currículum ocult, però sí que s’ha accedit a part del Projecte Educatiu de Centre (PEC), que ens permetrà intuir algunes d’aquestes possibles contradiccions.

Del PEC, doncs, redactat l’any 2003, se n’hansel·leccionat els següents fragments relacionats directament amb l’exemple objecte d’estudi:

[1] La nostra prioritat ha de ser l’infant i per tant hem de vetllar i atendre les seves necessitats, la seva diversitat, els seus interessos i el seu aprenentatge per tal que pugui desenvolupar les seves capacitats en un ambient de benestar i felicitat

[2] (…) l’organització de l’escola ha de permetre acada infant establir aquelles relacions amb l’entorn proper o llunyà que necessita individual i col·lectivament per fer els seus aprenentatges.

[3] Davant l’evidència que no hi ha 2 persones iguals, l’escola bressol respecta cada un dels infants, la seva manera de ser i de fer personals, les seves necessitats individuals, i procurem que cada un d’ells i d’elles trobi el seu lloc a l’escolabressol.

Què és per nosaltres un nen/a de 0 a 3 anys?

(…)
[4] Creiem que l’infant és lliure, decideix, sap on està còmode i on no. El nen/a, com a persona que és, té uns drets i nosaltres hem de vetllar perquè es respectin.

Què ens hem de plantejar a l’hora de treballar la diversitat

- [5] Els diferents ritmes de cada nen/a
- [6] Realitzar menys activitats col.lectives i més ambpetit grup
- [7] Buscar situacions que interessin a tots
(…)

4. L’existència del currículum ocult

El currículum ocult, que Giroux defineix com el conjunt de “normes, valors i creences no afirmades explícitament que es transmeten als estudiants a través de l’estructura significativa subjacent tant del contingut formal com de les relacions de la vida escolar i de l’aula” (p. 65), potentreveure’s també amb el nostre exemple.

Hem comprovat com el respecte al ritme individual de cada infant és un eix per al treball de l’equip educatiu, però potser aquest equip, per ser part integrant del mateix procés, no s’ha aturat mai a analitzar l’existència d’aquest corpus que es contradiu amb el que explicita el currículum formal. Com diu Giroux (p. 65), per estudiar el C.O. calrelacionar el centre educatiu amb les propietats comparables a un lloc de treball o altres esferes sòciopolítiques, tasca que, en part per l’edat dels educands, no és habitual que es dugui a terme des d’una escola bressol. De fet, com continua Giroux, plantejar-se que “l’aula ja serà un mitjà eficaç per ajudar a cada estudiant a desenvolupar tot el seu potencial com a pensador crític i participant...
tracking img