Contratación de la palma de cervelló

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 80 (19923 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
DISPOSICIONS COMUNS APLICABLES ALS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DELS CONTRACTES DE L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ

C/ Sant Cristòfol, s/n. 08756 – La Palma de Cervelló Tel. 93 – 672.02.02 Fax 93 – 672.01.25

TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS APLICABLES A TOTS ELS CONTRACTES CAPITOL PRIMER. OBJECTE I RÈGIM JURIDIC Clàusula 1. Objecte 1. Aquestes estipulacions disposen lesregles aplicables a tots els PCAP dels contractes administratius i privats que concerti l’Ajuntament, inclosos els contractes mixtos, els quals s’incorporaran als seus plecs tipus. Tenen per tant la consideració de PCAP i no de PCAG. 2. El títol primer del DCPCAP s’aplicarà a tots els contractes inclosos en el seu àmbit. 3. Els capítols respectius del títol segon del DCPCAP s’aplicaran a aquellscontractes que específicament s’hi refereixen. 4. El DCPCAP s’aplicarà sempre amb subjecció a allò que disposi el PCAG. En cas de discrepància, s’aplicarà preferent el PCAG. 5. El DCPCAP no regula específicament els procediments menor, restringit i de diàleg competitiu. 6. Els annexos del DCPCAP són obligatoris quant a la seva informació que han de contenir les ofertes que els hagin d’aplicar segonsel PCAP, si bé els empresaris tenen llibertat quant a la seva forma. Clàusula 2. Fonts del dret 1. Tant pel que fa al procediment administratiu com al contingut material dels contractes, la normativa aplicable per ordre de prioritat serà la que es cita a continuació: a. En primer lloc, el Dret comunitari en matèria de contractació pública que tingui efecte directe. Les directives no transposadesseran d’aplicació en tant que presentin efecte directe, conforme als tractats i a la jurisprudència comunitaris. b. En segon lloc, les normes de caràcter bàsic dictades en matèria de contractació del sector públic i de règim local. c. En tercer lloc, les normes de desenvolupament de la normativa bàsica dictades per al territori de Catalunya, en matèria de contractació del sector públic i de règimlocal. 2. Aquests grups normatius es podran veure afectats pels següents, les
C/ Sant Cristòfol, s/n. 08756 – La Palma de Cervelló Tel. 93 – 672.02.02 Fax 93 – 672.01.25

disposicions dels quals prevaldran: a. Normativa dictada per l’Estat en matèria de Dret laboral. b. Normativa sectorial dictada per l’Estat o per la Generalitat de Catalunya que és aplicable directament al contingut de lesprestacions del contracte. c. En el cas de les prestacions d’obra, sigui quina sigui la classe del contracte, els serà d’aplicació la legislació sobre obres públiques dictada per la Generalitat de Catalunya i la regulació sobre obres municipals continguda a la legislació catalana de desenvolupament de la normativa bàsica sobre règim local. Supletòriament, se’ls aplicarà la Llei d’ordenació del’edificació. En tot cas, dins del seu àmbit material, serà d’aplicació el Codi Tècnic de l’Edificació. d Els contractes administratius especials que constitueixin o trametin drets sobre el patrimoni municipal de sòl i habitatge tindran la consideració de contractes administratius especials i es regiran, en primer lloc, pel grup normatiu del Dret urbanístic de Catalunya. 3. Les fonts dels apartats 1 i 2,que tindran el caràcter de preferents, s’articularan amb el sistema de fonts especials i supletòries que incideixin sobre cada grup normatiu. 4. Supletòriament, s’aplicaran la legislació exclusiva estatal en matèria de procediment administratiu comú i les normes supletòries estatals dels grups normatius enunciats als apartats 1 i 2, amb l’abast deduïble de la doctrina fixada a la sentència 61/1997,de 20 de març, del Tribunal Constitucional. 5. En defecte de les fonts de dret anteriors, s’aplicaran, en primer lloc, la resta disposicions de Dret administratiu i, en el seu defecte, les de Dret privat. 6. La interpretació dels contractes s’efectuarà en el marc d’aquells tractats i convencions de Dret Internacional Públic que tinguin per objecte o incideixin sobre el contracte. 7. Els grups...
tracking img