Contrato

Páginas: 11 (2723 palabras) Publicado: 5 de septiembre de 2010
MODEL DE CONTRACTE D'HOSTATGE

(...), (...) d (...) de (...)

REUNITS

D'UNA PART, (...) major d'edat, amb DNI número (...) i en nom i representació de (...), d'ara endavant, el "CLIENT", domiciliada a (...), carrer (...) núm. (...), CP (...) i CIF (…).

D'UNA ALTRA PART, (...) major d'edat, amb DNI número (...) i en nom i representació de la mercantil (...), d'araendavant, el "PROVEÏDOR", domiciliada a (...), carrer (...) núm. (...), CP (...) i CIF (…).

El CLIENT i el PROVEÏDOR, d'ara endavant, podran ser denominades, individualment, "la Part" i, conjuntament, "les Parts", es reconeixen mútuament capacitat jurídica i d'obrar suficient per a la signatura d’aquest Contracte i

EXPOSEN

PRIMER: Que el CLIENT està interessat en la contractació delsserveis de:

a) Servei de connexió a Internet a través de la capacitat portadora del PROVEÏDOR.

b) Servei d'allotjament dels continguts del CLIENT als servidors del PROVEÏDOR ubicats a [...] [indicar l’adreça]

c) Altres serveis consistents en [citar tots i cada un dels serveis addicionals, si s’escau]

El CLIENT està interessat a contractar els esmentats serveis per dur aterme activitats de comerç electrònic mitjançant la presentació de productes i serveis a través de la seva pàgina web [indicar la causa concreta].

SEGON: Que el PROVEÏDOR és una empresa especialitzada en la prestació de serveis de connexió a Internet i d'allotjament de continguts en els servidors [citar els serveis que presta].

TERCER: Que les Parts estan interessades a subscriure uncontracte d'hostatge en virtut del qual el PROVEÏDOR presti al CLIENT els serveis de:

a) Servei de connexió a Internet a través de la capacitat portadora del PROVEÏDOR.

b) Servei d'allotjament dels continguts del CLIENT als servidors del PROVEÏDOR ubicats a (...) [indicar l‘adreça]

c) Serveis addicionals d [citar tots i cada un dels serveis]

Que les Parts reunides a la seusocial del CLIENT, acorden subscriure aquest contracte d'Hostatge, d'ara endavant el "Contracte", d'acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. - OBJECTE

En virtut del Contracte el PROVEÏDOR s'obliga a deixar al CLIENT els serveis de connexió a Internet a través de la capacitat portadora del PROVEÏDOR i allotjament dels continguts del CLIENT als servidors del PROVEÏDOR ubicats a [...][indicar l’adreça] [citar tots els serveis], d'ara endavant "els Serveis", en els termes i condicions previstos en el Contracte i els Annexos.

SEGONA. - TERMES I CONDICIONS GENERALS I ESPECÍFICS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS

1. Els Serveis es prestaran en els següents termes i condicions generals:

1. El PROVEÏDOR respondrà de la qualitat del treball desenvolupat amb la diligènciaexigible a una empresa experta en la realització dels treballs objecte del Contracte.

2. El PROVEÏDOR s'obliga a gestionar i obtenir, al seu càrrec, totes les llicències, permisos i autoritzacions administratives que poguessin ser necessàries per a la realització dels Serveis.

3. El PROVEÏDOR es farà càrrec de la totalitat dels tributs, qualsevol que sigui la seva naturalesa icaràcter, que es meritin com a conseqüència del Contracte, així com qualssevol operacions físiques i jurídiques que comporti, llevat de l'impost sobre el valor afegit (IVA) o el seu equivalent, que el PROVEÏDOR repercutirà al CLIENT.

4. El PROVEÏDOR guardarà confidencialitat sobre la informació que li faciliti el CLIENT en o per a l'execució del Contracte o que per la seva pròpia naturalesahagi de ser tractada com a tal. S'exclou de la categoria d'informació confidencial tota la informació que sigui divulgada pel CLIENT, la que hagi de ser revelada d'acord amb les lleis o amb una resolució judicial o acte d'autoritat competent. Aquest deure es mantindrà durant un termini de tres anys a comptar des de l'acabament del servei.

5. En el cas que la prestació dels Serveis suposi...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Contratos
  • Contrato
  • Contrato
  • Contratos
  • Contratos
  • Contratos
  • Contrato
  • Contratos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS