Contrato

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2723 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
MODEL DE CONTRACTE D'HOSTATGE

(...), (...) d (...) de (...)

REUNITS

D'UNA PART, (...) major d'edat, amb DNI número (...) i en nom i representació de (...), d'ara endavant, el "CLIENT", domiciliada a (...), carrer (...) núm. (...), CP (...) i CIF (…).

D'UNA ALTRA PART, (...) major d'edat, amb DNI número (...) i en nom i representació de la mercantil (...), d'araendavant, el "PROVEÏDOR", domiciliada a (...), carrer (...) núm. (...), CP (...) i CIF (…).

El CLIENT i el PROVEÏDOR, d'ara endavant, podran ser denominades, individualment, "la Part" i, conjuntament, "les Parts", es reconeixen mútuament capacitat jurídica i d'obrar suficient per a la signatura d’aquest Contracte i

EXPOSEN

PRIMER: Que el CLIENT està interessat en la contractació delsserveis de:

a) Servei de connexió a Internet a través de la capacitat portadora del PROVEÏDOR.

b) Servei d'allotjament dels continguts del CLIENT als servidors del PROVEÏDOR ubicats a [...] [indicar l’adreça]

c) Altres serveis consistents en [citar tots i cada un dels serveis addicionals, si s’escau]

El CLIENT està interessat a contractar els esmentats serveis per dur aterme activitats de comerç electrònic mitjançant la presentació de productes i serveis a través de la seva pàgina web [indicar la causa concreta].

SEGON: Que el PROVEÏDOR és una empresa especialitzada en la prestació de serveis de connexió a Internet i d'allotjament de continguts en els servidors [citar els serveis que presta].

TERCER: Que les Parts estan interessades a subscriure uncontracte d'hostatge en virtut del qual el PROVEÏDOR presti al CLIENT els serveis de:

a) Servei de connexió a Internet a través de la capacitat portadora del PROVEÏDOR.

b) Servei d'allotjament dels continguts del CLIENT als servidors del PROVEÏDOR ubicats a (...) [indicar l‘adreça]

c) Serveis addicionals d [citar tots i cada un dels serveis]

Que les Parts reunides a la seusocial del CLIENT, acorden subscriure aquest contracte d'Hostatge, d'ara endavant el "Contracte", d'acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. - OBJECTE

En virtut del Contracte el PROVEÏDOR s'obliga a deixar al CLIENT els serveis de connexió a Internet a través de la capacitat portadora del PROVEÏDOR i allotjament dels continguts del CLIENT als servidors del PROVEÏDOR ubicats a [...][indicar l’adreça] [citar tots els serveis], d'ara endavant "els Serveis", en els termes i condicions previstos en el Contracte i els Annexos.

SEGONA. - TERMES I CONDICIONS GENERALS I ESPECÍFICS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS

1. Els Serveis es prestaran en els següents termes i condicions generals:

1. El PROVEÏDOR respondrà de la qualitat del treball desenvolupat amb la diligènciaexigible a una empresa experta en la realització dels treballs objecte del Contracte.

2. El PROVEÏDOR s'obliga a gestionar i obtenir, al seu càrrec, totes les llicències, permisos i autoritzacions administratives que poguessin ser necessàries per a la realització dels Serveis.

3. El PROVEÏDOR es farà càrrec de la totalitat dels tributs, qualsevol que sigui la seva naturalesa icaràcter, que es meritin com a conseqüència del Contracte, així com qualssevol operacions físiques i jurídiques que comporti, llevat de l'impost sobre el valor afegit (IVA) o el seu equivalent, que el PROVEÏDOR repercutirà al CLIENT.

4. El PROVEÏDOR guardarà confidencialitat sobre la informació que li faciliti el CLIENT en o per a l'execució del Contracte o que per la seva pròpia naturalesahagi de ser tractada com a tal. S'exclou de la categoria d'informació confidencial tota la informació que sigui divulgada pel CLIENT, la que hagi de ser revelada d'acord amb les lleis o amb una resolució judicial o acte d'autoritat competent. Aquest deure es mantindrà durant un termini de tres anys a comptar des de l'acabament del servei.

5. En el cas que la prestació dels Serveis suposi...
tracking img