Costeo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 47 (11694 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
COMPTABILITAT DE COSTOS

RESUM:

La supervivència de moltes empreses que s'enfronten mercats cada vegada més competitius està supeditada a una eficient gestió de costos, que apunti no només a la reducció de costos sinó al mateix temps sostenir una posició estratègica i competitiva de l'empresa, com una actitud dinàmica i permanent . En aquest sentit, el criteri de costeja basat en lesactivitats comporta la necessitat que les empreses puguin identificar, qualificar i classificar les activitats que generen el consum de costos vinculats a la seva cadena de valor, com alternativa als desafiaments per sostenir lideratges ia la vegada expandir els seus mercats.

Paraules claus: Costos Basats en les activitats, inductors de costos, Gestió Estratègica de Costos.

INTRODUCCIÓL'essència de la informació comptable rau en el subministrament oportú de dades per a múltiples usos i usuaris. La comptabilitat tradicional que es denominarà comptabilitat històrica (o comptabilitat financera), pretén informar el govern als economistes, als inversors, als proveïdors ia la gerència sobre l'estat i procedència del capital en el negoci i com ha estat el maneig d'aquest capital per partdels administradors. S'espera que el balanç i l'estat de resultats respectivament, omplin les necessitats dels usuaris.

Com es pot deduir, la informació que subministra la comptabilitat històrica és especialment per al sector extern de l'empresa. És exigència que per homogeneïtzar i donar crèdit a les dades que aquest sistema comptable generi, es regeixi pels principis de comptabilitatgeneralment acceptats. (Normes bàsiques i tècniques. Decret 2649/93

Davant la preponderància de la racionalitat sobre l'oportunitat de la informació, la gerència com usuària ha pres i prendrà (si fa servir com a base les dades actuals) decisions no gaire òptimes. El fet d'haver d'utilitzar dades històriques ha permès que es perdi cert dinamisme en la planificació i presa de decisions.

Els factorsabans esmentats han exigit a l'alta direcció que busqui un altre tipus d'informació que li permeti millorar la seva actuació com a administrador d'un determinat capital.

Sense ser l'únic element d'avaluació, les utilitats que reporti el negoci és un dels factors més revelante per avaluar la gestió de la gerència. La utilitat és de confrontar uns ingressos contra uns egresos. Addicionalment lautilitat producte del desenvolupament de l'objecte social es veu ara modificada per utilitats (o pèrdues) producte dels Ajustaments Integrals per Inflació.

Atès que un bon control de egresos i un ús eficient i eficaç dels recursos del negoci ajuden a millorar la utilitat, l'administrador ha hagut de crear les seves pròpies fonts d'informació que permetin en tot moment millorar la seva actuació.Com s'ha dit anteriorment, la comptabilitat tradicional a poc ajuda a la gerència. La nova informació que ha exigit la gerència és per al seu propi ús i es considera que la seva utilització sigui interna per a la companyia. A aquest sistema d'informació s'ha denominat comptabilitat gerencial.

Es defineix llavors la comptabilitat gerencial com un sistema d'informació oportú, ràpid, veraç ieconòmic que permet a la gerència fer més dinàmic el procés administratiu. I és allà on juga un paper rellevant la comptabilitat de costos, que li ofereix a la gerència una eina que li accedeix prendre decisions i correctius en temps real
  
En les èpoques actuals on prevalen els aspectes econòmics de la globalització, de l'obertura i de la internacionalització de l'economia, les empresesnacionals han hagut de plantejar noves estratègies per continuar sent competitives.
Aquestes estratègies les podem dividir en dues categories: La primera, relacionada amb situacions externes de l'Empresa i té a veure amb la consecució de nous mercats, el llançament de nous productes, la prestació d'un millor servei en tots els aspectes relacionats amb la cadena del valor, per mantenir el seu grau de...