Criminalidad

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 108 (26877 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Introducció | |
|Aquest mòdul didàctic es pot estructurar en dues parts ben diferents: |  |
|a) La primera es refereix a aspectes relatius al mètode, a l'objecte i a les funcions de la criminologia, i també a les relacions d'aquesta |  |
|disciplina amb altres àmbits científics amb els qualsté un parentiu especial. | |
|b) La segona obre les portes a l'estudi de les diverses teories sobre el saber criminològic, com una mena d'introducció als tres grans models| |
|contemporanis representatius de la moderna criminologia.| |
|L'estudi de la criminologia requereix, doncs, prèviament, uns certs coneixements sobre la naturalesa, el modus operandi o la delimitació dels| |
|objectes bàsics d'atenció d'aquesta disciplina. I, a més, des d'una perspectiva actual desterradora de molts tòpics que tradicionalment s'han| |
|associat a la matèria. Partim,per tant, del caràcter científic de la criminologia, que utilitza un mètode propi, l'empíric, té objectes | |
|d'estudi concrets i particulars i persegueix el compliment d'un seguit de funcions. Aquesta visió, com es podrà comprovar més endavant, no | |
|està exempta de conseqüències d'una transcendència pràctica molt gran.| |
|L'anàlisi d'aquestes premisses pretén guiar el lector cap a una visió de la criminologia allunyada de la ignorant teatralitat cinematogràfica|  |
|i que, al contrari, li permeti situar-se en un context científic, rigorós i lligat a les necessitats bàsiques de la comunitat. | |
|Estudiaremels avatars que ha experimentat la disciplina fins que s'ha consolidat com a ciència independent, el reflex que hi han tingut els |[pic] |
|corrents de pensament històrics i la seva contribució evolutiva i les relacions de la disciplina amb la família científica que se centra en |[pic] |
|l'estudi del fet criminal: el dret penal i la política criminal.|Exemple |
|Probablement l'estudiant coneix l'enfocament tècnic jurídic del fet delictiu avalat pel dret penal i les institucions dogmàtiques de la part |[pic] |
|general destinades a garantir uns marges de seguretat jurídica més grans en la interpretació dels preceptes legals. I segurament el ||
|sorprendrà la coincidència aparent dels objectes d'estudi de totes dues disciplines. Però no s'ha d'enganyar: la matèria que presentem dista | |
|molt de ser una simple continuació del dret penal, la parent pobra i oblidada. | |
|Al contrari, té a les mans un enfocament divers i complex del fetdelictiu, realista, pràctic i, evidentment, complementari de l'anàlisi |[pic] |
|normativa del delicte. És cert que totes dues disciplines s'ocupen del delicte i del fet criminal, però (a més del fet que les funcions de la|[pic] |
|criminologia no s'esgoten en els paràmetres esmentats) el significat que n'ofereixen no és gens uniforme.|Exemple |
|D'altra banda, aquest mòdul també permet iniciar el recorregut per les etapes històriques de la criminologia. Amb aquesta finalitat |[pic] |
|diferenciarem dos grans moments, el precientífic i el científic, la línia divisòria dels quals està marcada per la generalització del mètode | |
|empíric que va fer l'escola positiva durant...
tracking img