Currículum ei

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 65 (16074 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
El desplegament del currículum i la programació al segon cicle de l’educació infantil

EL DESPLEGAMENT DEL
CURRÍCULUM I LA PROGRAMACIÓ AL SEGON CICLE DE L’EDUCACIÓ INFANTIL
Juny de 2009

INTRODUCCIÓ

PÀGINA 2

1. EL DESENVOLUPAMENT DE LES CAPACITATS EN EL CURRÍCULUM 2. EL TRACTAMENT GLOBALITZAT DE LES ÀREES
PÀGINA 4

PÀGINA 3

3. EL DESPLEGAMENT CURRICULAR EN EL PROJECTE EDUCATIUDE CENTRE 4. LA PROGRAMACIÓ PÀGINA 20 5. LA PROGRAMACIÓ ANUAL
PÀGINA 22

PÀGINA 16

6. LA PROGRAMACIÓ DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES

PÀGINA 24

www.xtec.cat/edubib
Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat 1

El desplegament del currículum i la programació al segon cicle de l’educació infantil

INTRODUCCIÓ
La finalitat de l'educació infantil en els centres és contribuir aldesenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d'aprenentatge. L’educació infantil és una etapa educativa configurada per dos cicles: el 1r. cicle (llar d’infants), on s’acull els infants de 0 a 3 anys, i el 2n. cicle (parvulari)amb infants de 3 a 6 anys. Ambdós cicles estan estretament vinculats, i s’ha de procurar que es mantinguin en una relació de coherència i continuïtat, proporcionant als infants contextos educatius que ampliïn, diversifiquin, complementin i si cal compensin les experiències viscudes en el context familiar. La proposta curricular al llarg de tota l’educació bàsica posa l’accent en l’adquisició de lescompetències necessàries per entendre el món i esdevenir persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu que els ha tocat viure. Atenent als requisits competencials i a les característiques evolutives dels infants fins a sis anys, es considera que, a l’educació infantil, no es pot demanar ni esperar que els infants desenvolupin les competènciesbàsiques, que impliquen elements d’autonomia i de complexitat elevada per a les seves característiques evolutives, com ara, la plena autonomia en la seva aplicació, que sovint encara és molt tutelada per la persona adulta, així com la possibilitat de resoldre problemes molt diversos i en situacions diferents, accions que també requereixen nivells de complexitat força elevats. Per això en aquestcicle es parla de desenvolupar capacitats que són les que finalment han de permetre que siguin competents quan la seva maduresa ho permeti. Unes bones bases en aquestes capacitats, assegurarà que els infants més endavant adquireixin les competències bàsiques per a la vida en el món d’avui, quan la seva maduresa personal ho permeti. Tot i així, no podem oblidar que els infants d’aquesta etapa podenser competents en molts afers, en petites tasques, però no en les competències bàsiques per a la vida. Al llarg de l’etapa d’educació infantil, doncs, caldrà desenvolupar unes capacitats motrius, cognitives, emocionals o d’equilibri personal, relacionals, i d’inserció i actuació social, amb l’objectiu d’educar per viure i conviure en el nostre món actual. Aquest document pretén posar a l’abast delsdocents del segon cicle d’educació infantil elements que facilitin la coherència i l’enllaç entre les dues etapes (infantil i primària), a nivell curricular i organitzatiu, per tal d’avançar i millorar en l’educació de l’alumnat, donant pautes mitjançant models de programació, tenint present el projecte educatiu i el currículum; apuntant a la presa de decisions per part dels mestres i lesmestres, quant als objectius i capacitats a assolir, la metodologia a utilitzar en la pràctica educativa; i poder fer un seguiment de l’aprenentatge de l’alumnat per garantir una continuïtat educativa coherent.

Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat 2

El desplegament del currículum i la programació al segon cicle de l’educació infantil

1. EL DESENVOLUPAMENT DE LES CAPACITATS...
tracking img