Dafo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1211 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
PRÀCTICA 4
L’anàlisi DAFO una eina per poder analitzar l’empresa

Per a poder fer aquesta pràctica, cal fer uns anàlisis previs:
Anàlisi de l’entorn que pensem que afectarà a l’empresa que volem iniciar i extraure'n les oportunitats i amenaces
Anàlisi dels elements importants de la nostra empresa (sobretot l’organització) i aconseguir definir les fortaleses i debilitats
A partird’aquí, podrem construir l’anàlisi DAFO per a trobar els elements fonamentals per poder definir l’estratègia de la nostra empresa.
Anàlisi de l’entorn
Oportunitats
Les oportunitats son aquells factors positius que es generen en l’entorn i que un cop identificats, es poden aprofitar.
O 1Poca competència en la zona, ja que el gimnàs incorpora moltes novetats i no hi ha cap altre gimnàs amb aquestescaracterístiques a prop.
O 2Població jove, inclinada per la activitat física i un nivell socioeconòmic alt de la zona.
O 3Canvi d’hàbits en el consum, la gent cada dia està més conscienciada en que s’ha de cuidar.
O 4Responsabilitat social corporativa, al gimnàs s’hi incorpora gent incapacitada per al servei de neteja.
O 5Tendència per les preocupacions socials i estils de vida, al gimnàs hi hauna gran consciència mediambiental utilitzant la tecnologia per millorar el rendiment.
Amenaces
Les amenaces son situacions negatives externes al gimnàs, que poden fer que no vagi bé, per el que podria ser necessari dissenyar una estratègia adequada per a poder evitar-les.
A 1Pròxima construcció de fàbriques a prop, que faci que la gent amb capacitat adquisitiva marxi de la zona.
A 2Pujadad’impostos.
A 3Aparició de productes substituts, com per exemple maquinària semblant per a utilitzar a casa.
A 4Poder de negociació dels proveïdors.
A 5Amenaça de nous competidors que innovin amb la mateixa tecnologia que el gimnàs i que estiguin prop de la zona.

Anàlisi intern
Fortaleses
Les fortaleses son tots aquells elements interns positius que diferencien al gimnàs dels altres.
F1Professionals amb experiència en el sector, que donen prestigi al gimnàs.
F 2Local en propietat.
F 3Tecnologia pròpia.
F 4Dirigit a tots els públics.
F 5Estructura de costos baixa.

Debilitats
Les debilitats es refereixen a tots aquells elements, recursos, habilitats i actituds que l’empresa té i que constitueixen barreres per a la bona organització. Són problemes interns, que un cop identificatsi desenvolupant l’estratègia apropiada, s’han d’eliminar.
D 1Marca no consolidada.
D 2Falta campanya de màrketing.
D 3Si no vé molta gent, no es genera energia.
D 4Gran inversió per a comprar les màquines i per al seu manteniment.
D 5Problema de motivació del personal.

Anàlisi DAFO
A partir de l’anàlisi intern i extern del gimnàs, cal determinar com es pot explotar cada fortalesa, com espot aprofitar cada oportunitat, com es pot aturar cada debilitat i com es pot defendre de cada amenaça. Aquests factors els determinem a partir d’una taula .
I a partir d'aquí en fem l'estratègia analitzant els factors que fa falta millorar.

(La taula DAFO està a l'ultima pàgina d'aqest document)

Estratègia
A partir de les combinacions dels elements analitzats, cal fer-ne l’estratègia.De la combinació de Fortaleses i Oportunitats en surt el potencial del gimnàs, que ens assenyala quina és la línea d’acció més prometedora per a l’organització.
De la combinació de debilitats i amenaces n’extraiem les limitacions, que son una sèria advertencia de els factors que necessiten un canvi.
De la combinació de fortaleses i amenaces en veiem els riscs del gimnàs i de la combinació de lesdebilitats i oportunitats n’extraiem el desafiament, que exigeixen alguna consideració a l’hora de marcar el rumb de l’organització del gimnàs.

Fortaleses i Oportunitats
S'utilitzen les fortaleses per aprofitar les oportunitats.
Cal potenciar les fortaleses següents :F1 (professionals amb experiència que donen prestigi al gimnas), F3(Tecnologia pròpia) i F4 (Dirigit a tots els públics)...
tracking img