Decret 400/2006

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 39 (9695 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 4748 – 26.10.2006

44891

DEPARTAMENT D’INTERIOR
DECRET 400/2006, de 24 d’octubre, de modificació dels articles 17.1 i 32.2 del Reglament del joc de la plena o bingo, aprovat pel Decret 147/2000, d’11 d’abril. El Decret 147/2000, d’11 d’abril, d’aprovació del Reglament del joc de la plena o bingo, estableix, al seu l’article 17, que elscartrons per practicar aquest joc, a més de ser autoritzats pel director general del Joc i d’Espectacles, han de ser expedits per les delegacions territorials del Departament d’Economia i Finances. D’acord amb l’article 2 de la Llei 5/1986, de 17 d’abril, de creació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, en la redacció donada per la Llei 11/2005, de 7 de juliol, l’Entitatesmentada té com a funcions, entre d’altres, a més de l’organització, la gestió directa i la comercialització dels jocs que les disposicions legals reserven a la Generalitat, fer les activitats i els serveis que se li encomanin relacionats amb els jocs i les apostes. Ateses les funcions esmentades, referides a activitats i serveis relacionats amb els jocs, es considera adient atribuir a aquesta entitatautònoma de naturalesa comercial, adscrita al Departament d’Interior, les tasques de fabricació i de distribució a les diferents sales de bingo dels cartrons necessaris per practicar aquest joc de la plena o bingo. Així mateix, l’article 32.2, segon paràgraf, del Reglament esmentat, en la redacció donada pel Decret 21/2005, de 22 de febrer, estableix que el premi de la prima consisteix en unaquantitat d’entre 150 i 1.000 euros fixada per la mateixa sala. Aquesta quantitat es modifica, pel que fa al seu llindar mínim, per tal que l’oferta resulti operativa en totes les sales de bingo, independentment de la seva categoria, aforament i quota de mercat. Atès l’exposat, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera d’Interior, i en ús de les atribucionsque estableix la disposició final tercera de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, amb la deliberació prèvia del Govern, DECRETO: Article 1 Es modifica l’article 17.1 del Reglament del joc de la plena o bingo, aprovat pel Decret 147/ 2000, d’11 d’abril, que queda redactat de la manera següent: “17.1 El joc de la plena o bingo només pot practicar-se amb els cartrons autoritzats per resolució deldirector general del Joc i d’Espectacles, que seran fabricats i distribuïts per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. ”La resolució d’autorització ha de ser emesa dins el termini de dos mesos comptats des de la presentació de la sol·licitud, i s’entén concedida un cop transcorregut aquest termini sense que hagi estat dictada.” Article 2 Es modifica el paràgraf segon de l’article32.2 del Reglament del joc de la plena o bingo, aprovat pel Decret 147/2000, d’11 d’abril, que queda redactat de la manera següent: “El premi de la prima, que es podrà atorgar en aquelles sales que disposin d’autorització específica de la Direcció General del Joc i d’Espectacles, es dotarà a partir de la detracció continuada d’un percentatge del valor facial de la totalitat dels cartrons venutsen cada partida en una sala concreta. Consistirà en una quantitat d’entre 30 i 1.000 euros, fixada per la sala, i serà atorgat a la persona jugadora o persones jugadores que obtinguin la combinació de bingo en la partida immediata posterior a aquella en què s’hagi assolit l’acumulació de la quantitat fixada i amb un nombre d’extraccions de boles menor o igual al que la mateixa sala o empresa deserveis fixi.” DISPOSICIÓ FINAL Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC. Barcelona, 24 d’octubre de 2006 PASQUAL MARAGALL I MIRA President de la Generalitat de Catalunya MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA Consellera d’Interior (06.286.012) llocs de treball del cos de mossos d’esquadra seran determinants de cara a poder garantir la prestació d’un servei de policia eficaç i de...
tracking img