Decret

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 222 (55467 palabras )
  • Descarga(s) : 9
  • Publicado : 7 de marzo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
21822

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
DECRET 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. el que es preveu a l’article 131.3.c) de l’Estatut partida per a l’establiment dels plans d’estudi corresponents a l’educació obligatòria, incloenthi l’ordenació curricular. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix a l’article 6 ques’entén per currículum el conjunt d’objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i criD’acord amb aquesta mateixa Llei, correspon al Govern regular l’ordenació curricular de l’educamínims establerts pel Reial decret 1513/2006, de 7 de desembre. És funció dels centres docents desenvolupar i completar el currículum. D’altra banda, l’Estatut d’autonomia de Caha de ser la llengua normalmentemprada com El centre escolar és l’àmbit on es desenvoluparà el currículum i es posarà a prova la seva ment del currículum a cada centre i a cada aula implica disposar d’autonomia curricular, és a dir, que l’equip docent responsable de la seva aplicació pugui adaptar el currículum a les característiques del grup de nens i nenes i a la situació socioeconòmica i lingüística del centre volupamentcurricular és la millora del nivell educatiu de tot l’alumnat per conciliar la qualitat de l’educació amb l’equitat en l’oferta educativa. Per assolir aquest objectiu és necessària la collaboració de les famílies comprometent-se a fer del professorat creant entorns motivadors per a l’aprenentatge; i de l’administració educativa, amb la corresponsabilitat dels ens locals, facilitant els recursosnecessaris per millorar l’èxit educatiu. cies bàsiques generals que els nens i les nenes han d’adquirir en l’educació primària, les quals es consolidaran al llarg de l’educació secundària obligatòria. Aquestes competències han de contribuir al desenvolupament personal de l’alumnat, a la pràctica de la ciutadania activa, a l’arrelament al país, a la incorporació a la vida adulta de manera satisfactòriai al desenvolupament de l’aprenentatge al llarg de la vida. xen per al conjunt de l’etapa. En cada àrea curricular es descriu l’aportació al desenvolupament objectius generals, i els continguts i els criteris d’avaluació de cada cicle. Els elements que conformen el currículum s’ordenen i es determinen tenint present els principis de comprensivitat, de diversitat i d’autonomia del centre. Aquestsde l’escola i a les diferències dels grups que la conformen, i han de fer viable, possible i prioritària l’atenció a la diversitat com a base per construir una escola realment inclusiva. En aquesta etapa és fonamental que els continguts de les diferents àrees es desenvolupin tenint aprenentatges, la seva vinculació amb l’entorn mediat i immediat, la participació de l’alumnat en el procésd’aprenentatge i la permanent adequació a les necessitats educatives dels infants. Per la manera com l’alumnat d’educació primària accedeix al coneixement, es fa necessària una visió global dels continguts de les diferents àrees de manera que les competències bàsiques adquireixen un paper rellevant. Els centres concretaran en el seu Projecte Educatiu els elements bàsics que orientin el desenvolupament delcurrículum i en permetin l’adequació a l’entorn. L’acció educativa respectarà els principis bàsics següents: tenir en compte les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat; adequar l’ensei socials que condicionen els aprenentatges; seleccionar i organitzar de manera adequada els continguts que es pretén que els nens i les nenes aprenguin; potenciar que l’activitat de classe discorri en les millorscondicions possibles perquè cada alumne i el grup en conjunt s’esforci per aprendre, raonar i expressar el que se sap; per plantejar els dubtes; per reelaborar el coneixement; i per actuar amb autonomia, responsabilitat i compromís; posar els mitjans necessaris perquè cada nen i nena se senti atès, orientat i valorat, quan ho necessiti i sense cap tipus de discriminació. Aquest Decret s’ha...