Decret

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (800 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
DECRET
102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. (Extracte)

CAPÍTOL 4

Participació en el control i la gestió dels centres

Article 26

Òrgans col•legiats de participacióEl consell escolar i el claustre del professorat són els òrgans col•legiats de participació de la comunitat escolar en el govern i la gestió dels centres educatius que, com a mínim, han d’existiren tots els centres que conformen el Servei d’Educació de Catalunya.

Article 27

Consell escolar

1. El consell escolar és l’òrgan col•legiat de participació de la comunitat escolar en elgovern del centre.

2. Corresponen al consell escolar les facultats establertes, respectivament per a centres públics i privats concertats, als articles 148 i 152 de la Llei d’educació.

3. El centredetermina la composició del consell escolar en les normes d’organització i funcionament, d’acord amb el projecte educatiu i respectant la legislació vigent. El reglament del consell escolar, un copaprovat per aquest, s’integra en les normes d’organització i funcionament del centre.

4. Els i les representants de l’alumnat s’escullen a partir del primer curs d’educació secundària obligatòria.5. En els centres específics d’educació especial i en els que tinguin unitats d’educació especial també és membre del consell escolar un o una representant del personal d’atenció educativa. Larepresentació d’aquest personal no té la consideració de representació del professorat als efectes de determinar la composició del consell escolar.

6. En els centres que imparteixen cicles formatius dedues o més famílies professionals, o en què almenys el 25% de l’alumnat està cursant ensenyaments de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, ensenyaments de grau mitjà de música o de dansao ensenyaments artístics superiors, es pot incorporar a les sessions del consell escolar una persona proposada per les institucions empresarials o laborals presents en l’àmbit d’acció del centre,...
tracking img