Decreto 1er ciclo de infantil

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 74 (18310 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Num. 5734 / 03.04.2008

55003

Conselleria d’Educació
DECRET 37/2008, de 28 març, del Consell, pel qual s’establixen els continguts educatius del primer cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana. [2008/3829]

Conselleria de Educación
DECRETO 37/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se establecen los contenidos educativos del primer ciclo de la Educación Infantil en laComunitat Valenciana.
[2008/3829]

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, en l’article 14, punt 7, establix que les administracions educatives determinaran els continguts educatius del primer cicle de l’Educació Infantil d’acord amb el capítol I de la mencionada llei. El Reial Decret 1630/2006, de 29 de desembre, establix les ensenyances minimes del segon cicle de l’EducacióInfantil, i segons l’article 5, punt 1, és procedent desenrotllar els continguts educatius del primer cicle de l’Educació Infantil que garantisca al conjunt de xiquetes i xiquets de la Comunitat Valenciana una educació de qüalitat. Les necessitats de la infància i de les famílies són complexes, perquè es referixen a diversos sectors: educació, salut, ocupació i treball. La diversitat d’estructuresfamiliars origina noves necessitats en relació amb l’atenció de la infància. La Llei 7/1994, de 5 de desembre, de la Generalitat, de la Infància, integra els sectors considerats bàsics per a cobrir les seues necessitats, entre estos, el desenrotllament de l’àmbit educatiu que hui contempla la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. És procedent, en conseqüència, determinar els contingutseducatius per al primer cicle, de manera que garantisca al conjunt de xiquetes i xiquets de la Comunitat Valenciana un primer cicle de l’Educació Infantil de qualitat; tenint en compte que en estos primers anys de la infància s’efectuen els aprenentatges bàsics i es desenrotllen les estructures inicials del coneixement que permetran i facilitaran les adquisicions d’aprenentatges posteriors. Si en algunmoment del desenrotllament humà es pot incidir decisivament i compensatòriament, és precisament en estes fases inicials en què s’haurà de contemplar un nou concepte de cultura escolar adaptada al conjunt de canvis socials entre els quals adquirix especial rellevància el caràcter pluricultural produït pels moviments migratoris. Una Educació Infantil adequada afavorix el desenrotllament social iemocional en oferir a la xiqueta i al xiquet l’oportunitat de trobarse amb altres en un entorn estimulant; aspecte que ajuda a determinats grups amb risc d’exclusió social, per als quals l’Educació Infantil actua com a compensadora davant de dificultats en l’àmbit familiar i com a preventiva davant de la ràpida identificació de xiquetes i xiquets en situació de risc. El professional de l’EducacióInfantil de primer cicle ha de conéixer àmpliament les tasques que li són pròpies, ha de ser sensible als canvis i a les necessitats educatives de les xiquetes i dels xiquets, i ha de dinamitzar cada un dels sectors que configuren la comunitat escolar, principalment les famílies, entre les quals ha d’establir-se una interrelació informativa i, al mateix temps, formativa i educativa. L’EducacióInfantil de primer cicle ha de ser individualitzada i personalitzada dins d’un clima de seguretat, confiança i afecte, que possibilite a la xiqueta i al xiquet un desenrotllament emocional equilibrat i que, al mateix temps, garantisca la resposta a les seues necessitats fisiològiques, intel·lectuals i de socialització. L’adquisició de l’autonomia personal a través d’un progressiu domini del cos, eldesenrotllament sensorial i la seua capacitat de comunicació i socialització són les metes que han d’orientar esta etapa educativa. Al seu torn, el primer cicle haurà d’estar en estreta coordinació amb el segon cicle de l’Educació Infantil. Per tot això, després del dictamen previ del Consell Escolar Valencià, a proposta del conseller d’educació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la...
tracking img