Demanda i comportament del consumidor

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1545 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tema 3.- La demanda i el comportament del consumidor.

1. EL CONSUMIDOR I LA UTILITAT.

 PREU/VALOR
- Preu: és allò que paguem per adquirir un bé o servei.
- Valor: és l’essència d’un bé.

 UTILITAT TOTAL  mesura de la satisfacció que el consumidor obté al adquirir béns i serveis. Per tant, s’ocupa de calcular el grau de satisfacció.

 UTILITAT MARGINAL  variació que es produeixen la utilitat total pel fet de consumir una unitat més de producte.

 DIFERÈNCIA ENTRE PREU (Utilitat marginal) I VALOR (Utilitat total).

EXEMPLE: Un individu que disposa d’una renda de 200€ i que amb aquesta renda realitza una decisió sobre dos béns.
2 béns  Llibres i CD’s.
Preu = 20€
* Teoria del consumidor, donat el cas quina quantitat de bé escollirà l’individu.
* Mesurar utilitat màxima quantitat de diners que està disposat a pagar l’individu per obtenir un bé.

LLIBRES UMg UT CDs UMg UT
1 80 80 1 40 40
2 40 120 2 35 75
3 30 150 3 32 107
4 20 170 4 28 135
5 10 180 5 25 160
6 8 188 6 20 180
7 5 193 7 18 198
8 2 195 8 15 213
9 1 196 9 10 223
10 0 196 10 8 231

 Quina quantitat de cada bé comprarà?
- L’individu intentarà obtenir el màxim de satisfacció. Pertant, sempre que el preu del bé sigui igual o inferior a la utilitat marginal comprarà, perquè la satisfacció que obté li compensa. Quan el preu és superior a la utilitat marginal, s’aturen les compres.

UMgu3 = 30
UTLL3 = 150
Donada una utilitat podem calcular l’altra.
UT3 = UMg1 + UMg2 + UMg3
UMgn = UMgn – Umgn-1

Economia I.Tema 3.

2. L’EXCEDENT DEL CONSUMIDOR.
L’excedent del consumidor  les primeres unitats l’individu valora per sobre del preu que paga. Això és l’excedent.

P Q
10 1
9 2
8 3
7 4
6 5

Si el Preu és 6, observem que l’individu a un preu de 6 estaria disposat a comprar 5 unitats. Tot i que estaria disposat a pagar 10. (Excedent  diferència entre el que ell valora i el querealment paga).

EXCEDENT DEL CONSUMIDOR. És el que està disposat a pagar l’individu pel bé menys el preu que paga per aquest.

EC = DAP – preu
EC1 = 10 – 6 = 4
EC2 = 9 – 6 = 3
EC3 = 8 – 6 = 2
EC4 = 7 – 6 = 1
EC5 = 6 – 6 = 0
10
- Finalment l’excedent que obté aquest individu és de 10.
- Matemàticament EC és tota l’àrea que queda per sota de la corba dedemanda.


EXEMPLE
qdA DAP Consumidor
X DAP Consumidor
Y
1 0’9 0’8
2 0’7 0’6
3 0’5 0’4
4 0’3 0’2
5 0’1 -

• Calcular la funció de demanda del mercat.
• Calcular l’Excedent de Consumidor quan el preu és de 0’4.

Economia I. Tema 3.

3. L’ENFOCAMENT ORDINAL.

 2enfocaments que es donen a l’hora d’analitzar el comportament del consumidor.

DIFERENCIA ENFOCAMENT CARDINAL
Com quantifica ENFOCAMENT ORDINAL UTILITAT: és subjectiva
La unitat

- Enfocament cardinal  utilitat cardinal. Quantifiquem la intensitat de la utilitat.
- Enfocament ordinal  es basa en el concepte d’utilitat ordinal. El que es més important és quel’individu pugui ordenar les seves preferències. Averiguar si l’opció A és millor que la B.

3.1. Les corbes d’indiferència.
Pareto deia que partim de 3 supòsits bàsics:
1. Es possible conèixer quines son les preferències dels individus (conèixer mapa de preferències).
2. Per simplificar tindrem disponibles 2 béns: el bé X i el bé Y.
3. Quan nosaltres comprem 2 opcions en que la diferènciaentre elles A=(5,7) i B= (8,7). L’individu preferirà l’ocasió que tingui una major quantitat de béns (8,7).
La utilitat és creixent en créixer el consum.

P2 i P4 preferibles P1
P3
P2, P4 indiferents...
tracking img