Derecho laboral

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2191 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PRIMERA PART
Supòsit 1
Existeix relació laboral entre la Mònica i l’empresa “DENTISAN, SA”?
Els preceptes de l'estatut del treballador s'apliquen als treballadors que voluntàriament prestin els seus serveis retribuïts per compte aliena i dins de l'àmbit organització i direcció d'una altre persona, física o jurídica que es l'empresari. Aquest es el paradigma de Relació Laboral.
En el cas quetractam, Mònica està donada d'alta com autònoma i també dins els Règim Especial de Treballadors Autònoms, i en cap cas es parla de la signatura de cap contracte de treball. És aquest un primer símptoma de la inexistència de relació laboral entre la Mònica i “DENTISAN”. El règim Especial de Treballadors autònoms preveu la figura dels treballadors majors de 18 anys, que de forma habitual, personali directe realitzen una activitat econòmica a títol lucratiu sense subjecció a un contracte de treball. A més, assegura que aquest règim es freqüent en casos de consanguinitat i que no tinguin la condició d'assalariats. Uns termes en els quals encaixa perfectament la prestació de serveis de la Mònica a “DENTISAN”.
Però el més important per determinar l'existència o no d'aquesta relació laboral,es analitzar l'alienitat en les seves diferents manifestacions.
- l'alienitat dels fruits. Mònica no cedeix els fruits del seu treball ab initio a la empresa DENTISAN, per rebre un salari a final de mes.
Mònica, rep els beneficis del seu treball cobrant, bé es cert que mitjançant el personal administratiu de la clínica, però repartint els beneficis de la seva feina al 50%, amb la societat“DENTISAN” que es la que disposa el material clínic, es adir els mitjans de producció. No es tracta del pagament d'una nòmina a canvi de la qual l'empresa es la propietària dels fruits del treball, sinó d'un repartiment de beneficis pactat.
l'alienitat en els riscos, tampoc no existeix. Mònica cobra per obra realitzada, en aquest cas per neteja bucal realitzada. Si la feina es veies reduïda, ellatambé hauria d'assumir la minva dels seus ingressos. Per tant, assumeix els riscos que en una relació laboral han de ser assumits per l'empresari.

- Si existeix una alienitat respecte dels mitjans de producció perquè la Mònica empra el material de la clínica per fer la seva feina, però per això ja te repartits els beneficis al 50% amb la societat “DENTISAN”

- Pel que fa, a la alienitat delmercat. Tampoc es present en aquest cas. Mònica te capacitat per estriar els pacients, ordenar els horaris i decidir a qui cobra, per tant s'hi relaciona amb els clients de manera que no existeix aquesta alienitat.

Per altra banda, en quant a la dependència. Mònica no es depenent de l'empresari perquè està autoritzada a conformar-se els seus propis horaris.

Pel que fa al salari com ja s'haexplicat, Mònica percep de mitjana 1200 euros, la qual cosa no vol dir que sigui en concepte de salari i tampoc que sigui una quantitat establerta que percep cada mes, més aviat es una quantitat aproximada i orientativa del que percep Mònica. Que té el seu salari fixat en funció exclusivament de la seva productivitat.
La relació que Mònica té amb “DENTISAN” es de prestació de serveis professionals decaràcter civil. Bassada en que el professional es una persona que percep diverses quantitats de diners per una feina de caràcter tècnic pel qual expedeix rebuts de pagament i admet que els diners els rep coma honoraris. Aquest professional no té un horari determinat per prestar els seus serveis a l'empresa i les realitza sota un contracte de serveis professionals de caràcter civil. Així s'explica alrecurs d'empara 6395/85 de 8 de setembre de 1986.

Una altre qüestió es que la Mònica, en estar prestant els seus serveis només a una sola empresa “DENTISAN” pogués al·legar que la seva situació ha estat de relació laboral encoberta, i per tant demandar “DENTISAN” per aquest fet. Però pels indicis que es desprenen de l'enunciat i atenent a la alienitat en els fruits, en els riscos i en el...
tracking img