Derecho

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1418 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Exposició

Classificació de l’empresa segons la seva forma jurídica

A l’hora de constituir una empresa, el primer pas que em de donar es decidir quina serà la seva forma jurídica.

L´ empresa pot exercir la seva activitat bé com a persona física, o bé com a persona jurídica.

Té la condició de persona física l’empresari individual, que normalment es el treballador autònom.
Personajurídica societat constituïda per una o més persones, anirà en funció del tipus que es vol constituir.

Estudi de les formes jurídiques sense Personalitat Jurídica:

L’empresari individual
L’empresari individual és una persona física que realitza, en nom propi i per mitjà d’una empresa, una activitat comercial, industrial o professional.
Per a ser empresari cal:
• Ser major d’edat
•Tenir plena disponibilitat dels bens propis.
El propietari té el control total de l’empresa, dirigeix personalment la gestió i respon dels deutes contrets amb tercers amb tot el seu patrimoni present i futur. Es a dir, la responsabilitat de l’empresari és il·limitada.
Per a constituir aquest tipus d’empresa no es necessari un capital mínim.
La raó social, és a dir, el nom de l’empresa, ha de ser elnom del titular.
Els empresaris individuals tributen per mitjà de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Tràmits fiscals d´inici d´activitat per als autònomos

1. Alta en l'impost d'activitats econòmiques (I. A. E) (MODEL 840): és una taxa que grava l'exercici de l'activitat professional. Classifica les activitats empresarials i professionals a través d'un codi que esdiu "epígraf de l'activitat". Es realitza en l'Agència Tributària. L'Impost d'Activitats Econòmiques o I. A. E. és un tribut de caràcter local, que grava l'exercici d'activitats empresarials, professionals o artístiques, s'exerceixin o no en local. És obligatori per a tota societat, empresari o professional. Des de gener de 2003 estan exempts del pagament d'aquest impost, les persones físiques iles societats mercantils, que tinguin un import net, de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d'euros. No obstant això, segueix sent obligatori l'alta en l'impost. Es presentaran tantes altes com activitats es vagin a exercir

2. Alta Censal i opció del règim fiscal: també es tramita en l'Agència Tributària. S'ha de completar l'imprès 036 en el s'opta pel règim fiscal corresponent i indicarl'activitat que es realitzarà i les dades de l'empresa La declaració censal és la declaració de començament, modificació o cessació d'activitat. Estan obligades a presentar-la totes les persones físiques i jurídiques que vagin a iniciar una activitat empresarial o professional al territori espanyol.

➢ On donar-se d'alta? És necessari acudir a la delegació d'Hisenda que ens corresponguisegons el domicili fiscal de l'empresa i presentar l'imprès 036 (de règim ordinari) o el 037 (de règim simplificat). En aquest moment, a més, cal elegir les opcions de tributació Els pagaments a l'Estat s'efectuen per mitjà de la retenció d'IRPF que practiquem a cada factura emesa i mitjançant la declaració trimestral d'IVA. (Si, al cap de l'any, les retencions practicades són superiors o inferiors alque ens correspon pagar d'acord amb el nostre total d'ingressos, això es corregeix posteriorment en realitzar la Declaració de la Renda anual

3. Afiliació en el Règim Especial d'Autònoms de la Seguretat Social: es realitza en Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). Des de l'alta censal, es disposa d'un període de 30 dies naturals per realitzar la inscripció. S'ha d'emportar elmodel 036, el DNI i el model TA521/1 d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms. Aquest últim podrà emplenar-se a la mateixa oficina de la TGSS.

➢ Quina documentació es necessita? A més de l'imprès esmentat TA. 0521, correctament omplert, cal presentar la còpia i l'original de l'imprès d'alta en l'IAE, fotocòpia del DNI del sol·licitant, la targeta d'afiliació a la Seguretat...
tracking img