Dereito laboral

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1633 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
DEREITO DO TRABALLO
CONCEPTO DE DEREITO
Conxunto de normas, regras e principios de obrigado cumprimento, establecidas polo Estado e respaldadas polo seu poder, que regulan as relacións sociais.
CLASIFICACIÓN DO DEREITO. DEREITO PÚBLICO E PRIVADO
• DEREITO PÚBLICO é o que regula as relacións entre o Estado e os cidadans (dereito administrativo, penal, tributario…).
• DEREITO PRIVADO é o queregula as relación entre particulares, aínda que as condicións mínimas as aproba o Estado, deixa liberdade de actuación ás partes.
CONCEPTO DE DEREITO DO TRABALLO
Conxunto de normas e principios que regulan as relacións que nacen con ocasión do traballo libre e voluntario prestado en condicións de dependencia e por conta allea.
Regula o que entendemos por “traballo asalariado”,aínda que hoxeen día o concepto ampliouse (regula por ex. Traballo por conta propia).
É dereito semipúblico, xa que o Estado regula as condicións mínimas da relación laboral (o chamado dereito necesario), pero deixa moitísima liberdade as partes para que eles mesmos regulen a relación laboral.
EVOLUCIÓN DO DEREITO DO TRABALLO
• Escravitude---gremios---revolución industrial
• 1919: nace a OIT, coa intenciónde protexer aos traballadores.
• Código Civil: contrato de obra ou servizo determinado.
• Segunda República, recolle na Constitución de 1931 os dereitos dos traballadores.
• Franquismo: “Fuero del Trabajo”. Nace a Seguridade Social.
• Democracia. Constitución do 78. Recolle dereitos fundamentais e básicos dos traballadores.
• 1980: Estatuto dos traballadores.
• 1986: CEE (Unión Europea)
AUNIÓN EUROPEA - A CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
• TRATADO DA UNIÓN EUROPEA
• Obxectivos fundamentais. Armonización de políticas y derechos para:
– Liberdade de circulación de traballadores.
– Liberdade de establecemento.
– Liberdade de prestación de servicios.
• Instrumentos en política social:
– Fondo social europeo
– Dereito social europeo.Lexislación:
– Directivas sociais (efecto indirecto)– Regulamentos (efecto directo)
CONSTITUCIÓN DO 78
• É a norma máis importante, é a lei de leis.
• Regula, entre outros, os dereitos fundamentais.
• Recolle que en dereito laboral, soamente é compentente o Estado.
• Ten tres bloques básicos:
– Dereitos fundamentais e liberdades públicas.
– Dereitos e deberes dos cidadans.
– Principios rectores en política social e económica.
– Establece ostres poderes do Estado: lexislativo, executivo e xudicial
OS PODERES DO ESTADO
a) O PODER LEXISLATIVO
Está formado polo Parlamento .
É o que fai as leis : Lei orgánica e lei ordinaria.
Tamén as CCAA teñen capacidade lexislativa, pero en materia laboral, a Constitución non lles reconoce a capacidade de facer leis, só teñen o que se chama competencia de segundo grao, e decir, só poden levar acabo actuacións de aplicación das normas do Estado.
b) O PODER EXECUTIVO
En principio, é o encargado de levar a cabo o cumplimento das leis elaboradas polo poder lexislativo, é o encargado de executar as normas aprobadas polo Parlamento.
Tamén pode facer normas:
i. REAL DECRETO LEXISLATIVO: o Governo elabora unha norma porque así llo manda o Parlamento (delegación lexislativa)
ii. REALDECRETO LEI: é unha medida de urxencia e extraordinaria. Está limitada pola Constitución e ten un procedemento especial.
iii. REGULAMENTOS E ÓRDENES MINISTERIAIS: son normas de desenvolvemento, feitas por ministros.
c) O PODER XUDICIAL
A súa función e vixiar o cumprimento das leis elaboradas polo parlamento e o governo.
Analizan se as actuacións de os poderes do Estado e os cidadans se axustan aodereito vixente.
Dirimen conflictos.
O TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
É o encargado de velar polo respecto á CE.
Resolve recursos de inconstitucionalidade e de amparo.
As súas sentencias poden deixar sen efecto leis e demáis normas.

ADMINISTRACIÓN LABORAL EN ESPAÑA
A Administración laboral ten como principais obxectivos desenvolver a política laboral mediante os seguintes organismos:...
tracking img