Descartes: geni maligne i teoria de l'error

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3220 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Descartes: El pas del geni maligne a la teoria de l'error

per Marc Martínez

-------------------------------------------------
Temes fonamentals de la filosofia
-------------------------------------------------
3168 paraules (amb portada, conclusió i índex)
-------------------------------------------------
markoelio34@hotmail.com
-------------------------------------------------Primer Trimestre (Grau Humanitats UPF)
-------------------------------------------------
per DanieleCozzoli

Índex

Introducció al Treball......................................................................................................................1
Primera Part: Introducció a Descartes............................................................................................2
1.Introducció a la meditació, a la metafísica i al dubte cartesià. ..........................................3
Segona Part: La hipòtesi del geni maligne......................................................................................4
1. Com, quan i perquè formula la hipòtesi del geni maligne...................................................4
2. Rebuig de la hipòtesi i primera veritatevident....................................................................5
Tercera Part: La teoria de l’error......................................................................................................7
1. L’error com la mostra de la imperfecció dels homes..........................................................7
2. Explicació de l’error i comevitar-lo.....................................................................................8
3. Es pot arribar a un coneixement cert?................................................................................8
Conclusions...................................................................................................................................10Bibliografia.....................................................................................................................................11

 
  
 
 

Introducció al Treball

L’estudi que hem dut a terme es basa en el pas de la filosofia de Descartes del geni maligne a la teoria de l’error. En concret intentem abordar el concepte del “dubte” i “l’error” humà, tan present en la filosofia cartesiana, des de dos perspectives diferents, però quees complementen.
Per estructurar-ho millor i fer-ho més fàcil i entenedor hem separat tres grans parts: la primera és una introducció a Descartes. On hem pretès contextualitzar el filòsof en la seva època, en els corrents filosòfics del moment, i que hi representa ell dins. Altrament dins d’aquest apartat introductori introduïm els conceptes claus de Descartes: Meditació, metafísica i dubtecartesià.
Seguidament hem procedit a donar una explicació argumentada del pas del geni maligne a la teoria de l’error. Partint del dubte hiperbòlic que té Descartes al aplicar la primera regle del Discurs del Mètode(1637) hem argumentat la hipòtesi del geni maligne (primera meditació), que ha estat el punt central de la segona part del treball. Allà s’intenta argumentar el com, el quan i el perquè dela hipòtesi, igual que el perquè la rebutja i com troba la primera veritat evident: cogito ergo sum sive existo.
Per acabar, i tornant a una altre hipòtesi del “dubte” i l’error que impossibilita un coneixement sempre cert i vertader, ens hem centrat en la teoria de l’error. Una teoria que Descartes destapa en la quarta meditació de les seves famoses Meditacions Metafísiques (1641), i on novamentposa en dubte la possibilitat de tenir un coneixement cert, clar, distint i indubtable.
Així doncs, podem afirmar que la tesis principal d’aquest treball és l’estudi del estat del dubte en la filosofia de Descartes i el perquè de l’error humà, començant amb l’aplicació de la regle d’evidència i la hipòtesi del geni maligne, i acabant amb la teoria de l’error.
1
1

Primera part: Introducció...
tracking img