Desenvolupament intel·lectual

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 18 (4422 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ÍNDEX

- INTRODUCCIÓ 2
- El desenvolupament de la Intel·ligència 3
- El Mètode Clínic 5
- Objectius de la pràctica 6

- RECOLLIDA DE DADES 7
- Subjectes 8
- Proves aplicades i material utilitzat 9
- Inventaris de Respostes i Plantilles per al buidatge
de Dades 12

- ANÂLISI DELS RESULTATS 35
- Plantilla peral anàlisi del rendiment individual de la
mostra en les tres proves 36
- Rendiment dels subjectes en les proves aplicades 37

- VALORACIÓ 42

El desenvolupament de la intel·ligència

La intel·ligència és una de les capacitats cognitives que més canvien durant la infància. L’accés i domini de l’activitat intel·lectual mental és progressiu i es prolonga durant elsanys preescolars, els anys escolars i l’adolescència.
A mesura que la persona augmenta d’edat, la intel·ligència funciona de forma qualitativament diferent a com funcionava en edats anteriors i a com ho farà en edats posteriors:
- Es fa més diferenciada, sorgeixen capacitats o aptituds intel·lectuals més específiques.
- Es fa més representativa i abstracte, sorgeixen les habilitats simbòliques isemiòtiques, i es funcionament intel·lectual va essent substituït per un funcionament cada vegada més mental i per formes més abstractes de pensament.

Fins als 18/24 mesos no apareix la capacitat representativa que fa possible l’activitat mental. Abans dels 18 mesos l’activitat intel·lectual es dona al curs de l’acció motriu, implica acció motriu i no es pot extreure de l’acció motriu. Durantel període dels anys preescolars encara no dominen l’activitat mental i més tard durant els anys escolars, que és quan apareix la possibilitat d’actuar mentalment, només poden fer-ho sobre situacions reals i idees concretes.

Les capacitats intel·lectuals són identificades durant els dos primers anys de vida amb conductes perceptives i motrius, i més endavant amb activitats mentalsprogressivament més lògiques i menys concretes.
Durant el període de la primera infància els nadons es troben dins de període sensoriomotor. En aquest període la intel·ligència s’expressa en les accions sensoriomotrius i s’identifica amb els progressos d’aquesta activitat. En el moment en que el nadó és capaç de pensar l’acció abans de realitzar-la, acaba aquest període de desenvolupament intel·lectualperquè això suposa l’aparició de la representació i l’accés a un nou tipus d’estructura intel·lectual.
Durant el període dels anys preescolars els nens i nenes estan dins del període preoperacional. La nova estructura intel·lectual permet actuar intel·ligentment de forma mental però sols poden actuar mentalment en una direcció i no són capaços de neutralitzar mentalment la transformació que elsportaria a situacions inicials. Durant aquest període millora l’atenció i la memòria però la intel·ligència limita les seves possibilitats de raonament.
Durant el període dels anys escolars els nens es troben dins del període d’operacions concretes i amb una estructura intel·lectual operacional que els permet operar mentalment en qualsevol direcció i de forma coordinada. Aquesta nova estructuraintel·lectual permet la comprensió de les regles lògiques més elementals i raonar mentalment de forma lògica. Aquest avenços en la intel·ligència coincideixen amb una etapa d’expansió i desenvolupament de l’atenció i la memòria.

El desenvolupament de la intel·ligència segueix una progressió des de l’acció sensoriomotriu fins l’acció mental, que es relaciona estretament amb l’aparició i eldesenvolupament de la representació i amb el desenvolupament de les capacitats cognitives.

El mètode clínic

El mètode clínic empleat per fer aquesta pràctica ha estat qüestionar preguntes als nens sobre les seves dificultats i plantejar problemes al voltant de la pregunta, tot això en una conversació oberta en la que es tracta de seguir el curs dels seus pensaments.
Primer els vaig plantejar la...
tracking img