Desplegament curricular a primaria

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1338 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
DESPLEGAMENT CURRICULAR A PRIMÀRIA
(Resum del document)
Que són les competències bàsiques?
En el decrets d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària i de secundària obligatòria es defineixen les vuit competències que es consideren bàsiques, ja que engloben tots els coneixements imprescindibles per a treballar al llarg de tota l’educació obligatòria.
Tot i que el concepte decompetència no és nou, si que és una novetat la seva incorporació en el sistema normatiu en relació amb les etapes obligatòries com a integrant del currículum. Les CB apareixen com un element d’enllaç entre els objectius educatius, els continguts i els criteris d’avaluació, de manera que són una gran utilitat per al professorat, el qual, ha de acompanyar la incorporació de les CB en el currículum amb unareflexió i una contínua revisió.
Per tal de facilitar aquesta reflexió, val a dir com s’agrupen i a que fan referència cadascuna. Així doncs, segons el seu caràcter s’agrupen de manera que:

1. Capacitat de saber comunicar-se per diferents medis i amb diferents suports.
2. Capacitat de conèixer, i valorar les produccions artístiques així com crear-ne pròpies
3. Processament de la informacióamb diferents tècniques.
4. Habilitat per comprendre i utilitzar el llenguatge matemàtic.
5. Habilitat per conduir el propi aprenentatge i ésser capaç de fer-ho cada vegada d’una manera més eficaç i autònoma.
6. Adquisició de consciència per a portar endavant les accions d’aprendre tals com aprendre de les errades i assumir riscos.
7. Poder comprendre les relacions que s’estableixen entre lessocietats i el seu entorn.
8. Capacitat per comprendre la realitat social i afrontar la convivència.
A més, el concepte de competències bàsiques engloba tres tipus de coneixements. Per una banda inclou els continguts conceptuals, per una altra els procedimentals i finalment els actitudinals. Tots aquest continguts es treballen alhora, és a dir que al mateix temps s’està treballant un contingutdes de les tres besants.
Hi ha competències on és més fàcil treballar segons quin tipus de contingut, per exemple en la competència matemàtica és més fàcil fixar els continguts conceptuals i procedimentals, i per una altra banda en la competència social i ciutadana és molt més actitudinal.
El fet que les competències bàsiques englobin els tres tipus de continguts fa que sigui més fàcilassolir-les, ja que assolir una competència vol dir ser competent en quelcom.
Perquè un alumne sigui competent ha de ser capaç d’aplicar tots aquest coneixements a la vida real, és a dir, quan el nen es trobi al carrer ha de ser capaç d’analitzar la situació en la que es troba, seleccionar quin tipus de coneixement és el més adequat per resoldre la situació i aplicar-ho.
Un exemple molt clar d’això ésper exemple la competència matemàtica. En aquest cas es tractaria d’aprendre a fer operacions matemàtiques ( sumar: 2+3=5), un cop assolit aquest coneixement operacional, el nen l’hauria de poder aplicar al carrer quan anés a comprar llaminadures per exemple, per sumar el total dels preus, per resta el preu de la compra als diners que ha donat i saber quin canvi li han de retornar...
Endefinitiva, les competències bàsiques serveixen per assolir una sèrie de coneixements que es puguin aplicar a la vida real. Li donen el sentit als aprenentatges, molts cops els alumnes ens preguntem de que ens serviran alguns aprenentatges i l’objectiu de els competències bàsiques és que tot tingui un sentit i una utilitat en la vida real.
Però les competències no són els únics ensenyaments que es donen al’escola, i per tal de integrar-les correctament amb les àrees o matèries s’ha de tindre en compte la seva interdisciplinarietat.
Què vol dir interdisciplinarietat? La interdisciplinarietat és el grau de relació que té una competència amb la resta de matèries. Partint d’aquesta característica podem subdivir les competències en 3 grups.
En el primer trobem les competències que tenen un suport...
tracking img