Dinamiques de grup

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1799 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Dinàmica de grups.
Informe final del debat (PAC 1)

1-Per començar, cal fer una tipografia del grup que s'ha format en el debat seguint el punt 1.4 del material del mòdul 1.
El Grup de l’assignatura està format per 70 persones de les quals totes van realitzar entre 5 i 10 aportacions aproximadament amb una l’encàrrec de opinar sobre cinc punts febles i cinc punts forts sobre el funcionamentd’una escola en concret, debatre els punts mencionats i arribar a un acord comú sobre els mateixos punts.
Per la mida del grup es podria considerar com a “tribu” o “colla” amb el mateix objectiu comú d’estudiar una mateixa matèria a una universitat, constituint un grup de formació.
El grup està format tant per homes com per dones, d’edats diferents i d’estatus social també diferents. Per estarsituats a Catalunya, la cultura podria ser la mateixa en la majoria de membres, (desconeixent la procedència de les diverses famílies de les que provenen els alumnes d’aquesta facultat, raça o religió)
Podria dir que el grup té un origen natural, ja que les persones han escollit de manera autònoma la matèria en qüestió, no artificial ja que no formen part de cap investigació ni de intervencionspsicològiques.
Segons la tipologia establerta per H.H. Hyman, valoraríem el grup del debat com a grup de pertinença ja que totes les persones integrades pertanyen a un mateix grup, d’una mateixa assignatura en la mateixa facultat, en les mateixes condicions, i no de referència, ja que el grup no té cap element per fer servir de referència sobre com arribar al encàrrec que se li ha encomanat o a lainversa, el grup (encara que ho desconeixem) suposem, que no fa de referent a cap altre grup o persona externa, o almenys no s’ha informat al mateix.
Pel sociòleg C.H. Cooley que distingeix entre grups primaris i secundaris podríem dir que el grup de debat, no arriba a la tipologia anomenada “primària” ja que les relacions entre les persones del grup poden ser o han sigut intenses al debat per haverposat molta atenció, seguiment, dedicació i interacció, poden tenir un cert grau d’afectivitat, però no arriben a caracteritzar-se per una gran cohesió interna i un alt grau d’intimitat, si alguna persona del grup deixes l’assignatura penso, que no es viuria com una pèrdua irreparable. Respecte a les condicions que segons aquest autor, ha de reunir el grup, per pertànyer a la tipologia de grupcom a “secundari”, veiem que les posicions de les persones que integren el debat son les mateixes, encara que algunes persones van portar iniciatives per anar concretant els diferents punts febles i forts, i quan una persona no arribava, altre la substituïa i es va acabar de concretar el que se’ns havia encomanat. Per tant ens decantem per la tipologia “secundaria” d’aquest autor.
Finalment, en lalínia de Cooley, Schleiermacher

2- Has identificat algun tipus d'estructura grupal? Quina?. Descriu i explica quins tipus d’estructura han aparegut i quina dinàmica han seguit.

Al participar al debat amb varies intervencions i seguint les demés intervencions dels companys cada dia, he pogut veure com va anar canviant de forma i com els diferents integrants van anar agafant diversesposicions.

Primerament la gent va anar opinant i enumerant els diferents punts forts i febles que pensava sobre el funcionament de l’escola, van haver-hi algunes intervencions sobre valoracions en concret d’altres companys d’acord o en desacord.
Quan van anar passant els dies i la majoria de persones anaven opinant, algunes persones es posaven en funcionament en donar un pas més enllà i exposaven laseva preocupació sobre com arribar a acords entre 70 persones sobre 10 punts importants (forts i febles).
Rera algunes propostes es va arribar a la valoració positiva, encara que no per tothom, de exposar en un document els punts sorgits al debat i votar, quedant en que els punts exposats amb major número de vots seria el consens acordat per majoria.
Primerament, van sorgir dos documents i...
tracking img