Diplomado

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1902 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Житомирський державний університет імені Івана Франка СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра соціальної та практичної психології

МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.040100 „ПСИХОЛОГІЯ”

Оснадчук Ю.О.

Житомир – 2008

Кафедра соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка

2

ЗМІСТВСТУП ……………………………................................................................................ РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ.................................................... ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.................................................................................. РЕКОМЕНДОВАНАЛІТЕРАТУРА........................................................................ 4 5 6 8

Кафедра соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка

ВСТУП
Програму нормативної дисципліни «Математична статистика» складено відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0401 „Психологія”. Вона охоплюєвсі змістові модулі, визначені освітньо-професійною програмою для мінімальної кількості годин, передбачених державним стандартом освіти. Предметом вивчення «Математичної статистики» є теорія, принципи математичних методів систематизації, обробки й аналізу даних спостереження психічних явищ з метою виявлення та використання у науково-практичній діяльності характерних для них статистичнихзакономірностей. Міждисциплінарні зв'язки: курс «Математична статистика» пов’язаний з курсами «Загальна психологія», «Практикум з загальної психології», «Вікова психологія», «Математичні методи у психології», «Експериментальна психологія». МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ Основною метою викладання дисципліни «Математична статистика» є формування у майбутніх психологів базових знань з основ застосування математикостатистичного апарата длярозв'язування теоретичних і практичних задач психології, набуття знань щодо основних принципів та способів статистичного дослідження, а також формування навичок проведення статистичного дослідження. Основні завдання курсу. По завершенню вивчення курсу студенти повинні знати: наукові основи математичної статистики і принципи організації статистичної роботи методи збирання, обробки, зберігання іпередачі статистичної інформації; основні етапи статистичного дослідження; особливості використання статистичних критеріїв. По завершенню вивчення курсу студенти повинні уміти (освітньо-профсійна програма, додаток Б): збирати, систематизувати й аналізувати статистичну інформацію з використанням сучасних електронно-обчислювальних машин; створювати емпіричну базу та банки даних; проводити статистичнеспостереження за досліджуваним явищем; давати кількісну та якісну оцінку досліджуваних явищ та процесів, виявляти закономірності та тенденції їх розвитку; здійснювати аналіз та узагальнення інформації, забезпечувати формування висновків та пропозицій; використовувати математико-статистичні методи і моделі для вивчення стану і прогнозування розвитку психічних явищ.

4

ΩΣΨ Оснадчук Ю.О. МАТЕМАТИЧНАСТАТИСТИКА. Робоча програма для студентів спеціальності 6.040100 «Психологія»

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
ФОРМА КОНТРОЛЮ

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
ЛАБОРАТОРНІ САМОСТІЙНА. РОБОТА СЕМІНАРСЬКІТЕМИ
ЛЕКЦІЇ

МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА (1 КРЕДИТ) 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ 1.1 Предмет і задачі математичної статистики 1.2 Основні категорії математичної статистики 1.3 Генеральна івибіркова сукупність. Статистичний ряд 1.4 Інтервальний статистичний розподіл вибірки та його числові характеристики 2.1 2.2 2.3 2.4 Статистичні показники Середні величини та їх властивості Показники варіації та їх властивості Нормальний розподіл та розподіл t-Стьюдента

4

2

2. СТАТИСТИЧНІ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ РОЗПОДІЛУ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ 2 2 2 2...
tracking img