Documents al protocol

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1489 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ELS DOCUMENTS EN EL PROTOCOL Els documents més utilitzats en el protocol podrien ser agrupats així: • Cartes i saludes • Targetons i targetes • Minutes, targetes i panells • Fullets diversos: catàlegs, programes, calendaris d’actes. La redacció d’aquests documents ha de ser sòbria i concisa, però prou clara i que contingui quantes dades hagi de conèixer la persona que els rebi, a fi d’evitar quees vegi obligada a sol·licitar aclariments. Segons la classe de document de que es tracti, contindrà més o menys dades. La documentació protocol·lària es pot remetre als seus destinataris per qualsevol dels sistemes que existeixen per a l’enviament de la correspondència, l'important no és el sistema, sinó el fet que existeixi constància de la remissió o recepció del document, doncs aquesta certesaservirà de base per a sol·licitar resposta sobre l’assistència dels convidats. 1.- ELS SALUDES. Es denomina saluda a una comunicació de caràcter breu que duu impresa aquesta paraula precedida del nom o càrrec del remitent. S’usen per a posar en coneixement d’una persona un acte al que se li convida. La carta és un document més personal, i en alguns casos, més apte per a convidar a una altapersonalitat. Les persones que ostenten càrrecs públics o privats utilitzen el saluda per a notificar a clients o col·laboradors certs fets de caràcter social, com la presa de possessió, un canvi de domicili. També pot es pot utilitzar per a agrair o felicitar. Tant una com un altra s’han de redactar amb molta claredat, fent constar les dades necessàries de l’acte que es tracti, i es pot pregar en ellsque es doni contestació. Tant les cartes com els saludes s’han d’imprimir en paper blanc, de bona qualitat, amb tinta negra o fosca. Mesures: 15x21, ISOA5, es redacta en 3a persona. No se signa (només és rubrica, la signatura està impresa) ESQUEMA: Càrrec o títol (sobre la denominació del càrrec es pot col·locar el logotip de l’empresa, si es tracta d’un càrrec oficial, l’escut corresponent).
•• • •SALUDA (Nota: En castellà el nom del destinatari va precedit de la preposició " a". en català sense preposició) Destinatari i motiu de la comunicació. Remitent Frase de cortesia o aprofita l’ocasió per a oferir-li la seva consideració mes distingida. o aprofita aquesta oportunitat per a oferir-li els seus respectes. o li ofereix el testimoniatge de la seva consideració mésdistingida. o es complau a expressar-li el testimoniatge de la seva consideració Població i data (Barcelona, 13 de maig de 2010)

2.-TARGETONS. El targetó és un dels documents més usuals en el protocol. Es confecciona en cartolina de colors pàl·lids, setinada o mat, i s’imprimeix en tinta que casi amb el color de la cartolina. La grandària més utilitzada és el de 16 x 10,5. No obstant això existeix unagran varietat, pot dir-se que l’ample oscil·la entre 9,5 i 10,5 i el llarg de 16 a 22. El targetó s’utilitza com anunci d’un acte solament o com anunci i invitació alhora, o només com invitació. Quan l’acte s’anunciés amb altres tipus de impresos (fullet, per exemple), per tractar-se d’esdeveniments que durin diversos dies (un congrés), solen fer-se targetons per a cadascun dels actes concretsque se celebrin Les participacions de noces, les invitacions a la cerimònia nupcial i les invitacions a recepcions en general utilitzen el sistema de targetó. La redacció del targetó ha de ser també sòbria i en ella han de constar les dades necessàries de l’acte, lloc, dia i hora. Es pot col·locar en els extrems inferiors dues inscripcions: “s.r.c." o “e.p.c.” (es prega contestació) i, si escau, elstelèfons a continuació i l’expressió "etiqueta” o altra indicació relativa a la indumentària, quan això sigui necessari. El targetó es pot personalitzar, com signe de deferència, en tal cas el nom serà manuscrit. Pot ser doble o senzill. ESTRUCTURA. Identificació de l’emissor: càrrec i organisme (opcionalment es pot incloure el nom i els cognoms).
• •

Nucli del text:: Fórmula d’invitació +...
tracking img