Dret

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 21 (5126 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
15-9-2010
DRET CIVIL
TEMA 1 : EL DRET I LES SEVES FONTS
EL DRET
El Dret són un conjunt de normes de caràcter jurídic, iguals per tothom ,que ens indiquen com actuar i a les quals s’accedeix quan hi ha un conflicte. Cada Estat té les seves lleis les quals han estat dictades pel governant. La religió o la moral no servirien com “dret”ja que hi ha diferents persones tenen diferents percepcions.
→NORMES JURÍDIQUES: Les normes jurídiques son aquells manaments dirigits a ordenar la convivència de la comunitat , el compliment de les quals, es troba defensat pel poder de l’Estat.
CARACTERÍSTIQUES
1. Totes són obligatòries
2. Totes van dirigides a tothom
3. Estan establertes i defensades per l’Estat
4. Imposicióper la força (coactivament)
Constitueixen l’expressió d’una voluntat que ordena, permet o prohibeix observar una determinada conducta (la majoria de les lleis són permissives).
CLASSIFICACIÓ DEL DRET
El dret pot ser objectiu o subjectiu / públic o privat
1. OBJECTIU: conjunt de normes que conforma el dret
2. SUBJECTIU: la norma concedeix a una persona
3. PÚBLIC: primerament de lacomunitat, després de la persona (dret constitucional)
4. PRIVAT: s’ocupa prèviament de la persona i després de la comunitat

15-9-2010
FINALITATS DEL DRET
En una comunitat hi ha d’haver ordre, seguretat i justícia:
1. ORDRE: consisteix en que cada persona compleixi la norma ja establerta pel govern, en cas contrari diem que existeix el desordre.
2. SEGURETAT: hi ha seguretatquan el dret aconsegueix protegir, de forma eficaç, a tots els ciutadans. Perquè aquest sigui eficaç, cal:
I. Cal que el dret digui conegut per la població, per això, les normes s’han de publicar en un diari oficial
II. Les normes mai no poden anar en contra dels seus superiors
III. La norma no ha de tenir efectes retroactius, cal que vagi endavant, no pot contemplar coses que ja hanpassat.

3. JUSTÍCIA: la justícia és l’hàbit de donar a cadascú el que li correspon, tots som igual davant de la llei.
LES FONTS DEL DRET
Segons l’article 1 Codi Civil (C.C), en defecte de les lleis s’apliquen els costums, i en defecte dels dos s’apliquen els principis generals del dret:
1. LLEI : Les lleis són les principals fonts del dret, es l’ordenació de la raó al bé comú solemnementpromulgada per qui té cura de la comunitat (el govern que ordena la convivència ordenant una norma). Poden tenir sentit:
I. SENTIT ESTRICTE: lleis única i exclusivament elaborades per el poder legislatiu de l’Estat.
II. SENTIT AMPLI: lleis que elabora el poder legislatiu i l’executiu de l’Estat.

2. LA CONSTITUCIÓ: La constitució estableix un seguit de drets i normes les quals lesproposa el parlament però cal que siguin votades pels ciutadans. Les lleis que desenvolupen la constitució s’anomenen:
22-9-2010

I. LLEIS ORGÀNIQUES: requereix de la majoria absoluta de les cambres parlamentàries.
II. LLEI ORDINARIES : requereix la majoria simple
i. Decret llei i decret legislatiu: el parlament li dona permís al govern perquè faci amb un decret el que el parlamenthauria de fer amb una llei.
Perquè es pugui obligar a complir el decret cal:
-SANCIÓ: Algú ho ha de signar ( rei )
-PROMULGAR: El rei ho dona a conèixer
-PUBLICACIÓ: S’ha de publicar en un diari oficial i al cap de 20 dies, s’obliga a complir.
EFICÀCIA DE LA LLEI
La llei es obligatòria per tothom i s’ha de fer el que elles disposen, a més totes les lleis tenen efectes.
1. IGNORÀNCIA DELA LLEI, no excusa el seu compliment, s’han de complir encara que no les coneguis perquè estan publicades a un llibre oficial.
2. L’ERROR del dret produirà únicament aquells efectes que les pròpies lleis determinin.
3. LA RENÚNCIA ALS DRETS, podrem renunciar als drets sempre i quan no anem en contra de l’interès de l’ordre públic ni perjudiquem a terceres persones.
4. ACTES...
tracking img