Dret

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1118 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Arrendament de coses: una persona s’obliga a donar a una altre el gaudiment o ús temporal d’una cosa, l’objecte pot ser qualsevol cosa que no sigui consumible. S’ha de pactar una durada si no es fa, s’aplica la LAU. Obligacions de les parts: arrendador: -entregar la cosa, -conservar la cosa en bon estat, -mantenir a l’arrendatari en el gaudiment de la cosa. Arrendatari: -pagar en els termes,-utilitza la cosa amb l’ús pactat, -comunica reparacions o danys, - respondre pel deteriorament, –torna la cosa en el mateix estat. Subarrendament: suposa un nou contracte i no altera el contingut del anterior. El CC autoritza si no ho prohibeix el contracte. Cessió d’arrendament: l’arrendatari entrega a la seva posició a un altre , hi ha d’haver consentiment de l’arrendador. Extinció: -Transcorre eltermini establert,-Es perd la cosa, -Desnombrament de l’arrendatari, incompleix les seves obligacions. Arrendament habitatge habitual: Te la finalitat satisfer la necessitat d’habitatge permanent. Durada: poden pactar el k vulguin minim 5anys. La renda s’ha de pagar els primers 7 dies del mes i durant 5 anys no es pot augmentar. Fiança; 1mes. Nomes es pot arrendar de forma parcial ambconsentiment de l’arrendador Us diferent habitatge: arrendaments temporals, durada pactada sense possibilitat de prorroga obligatòria. Fiança;2mes, Es pot Subarrendar.

Arrendamen Serveis: una persona s’obliga a fer un servei manual o intelec. L’objecte del contracte es la prestació d’una activitat. La compensació pot ser proporcional al temps. Obra: s’obliga a obtenir un resultat en benefici d’una altrepersona, k haurà de pagar un preu . Parts: contractista(realitza l’obra) i Comitent( propietari) Obligacions: Contra: realitzar en el temps determinat, assumí riscos de l’obra,. –Comitent: pagar el preu a l’entrega, -donar conformitat. Extenció: s’acaba l’obra, renuncia de l’amo, mort del contractista, circumstancies sobrevingudes (inundacions). Préstec: contracte real, nomes hi ha contracte quans’entrega la cosa, unilateral, nomes hi ha obligació per una de les parts. –Comodat: usa la cosa durant un temps i tona la mateixa en el mateix estat, gratuït. Simple: Entrega una cosa k consumeix amb finalitat k l’utulitzi i en retorni el valor, es transmet la propietat, es pot pagar interessos. Diposit: ebtrega una cosa i l’ha de guardar, no es pot utilitzar, el dipositant ha de pagar aldispositari que ha de conservar la cosa i li ha de retornar (guardaroba).

La societat civil: dos o mes parts s’obliguen a posar en comú diners bens o treball amb ànim de repartir guanys, es constitueix un fons comú. Contracte consensual, bilateral, o plurilateral . La finalitat es crear una altre entitat per poder fer contractes. La llei atorga personalitat jurídica a la societat. Fiança: tefinalitat assegurar la satisfacció del crèdit en cas d’insolvència . No s’aplica si el fador renuncia, s’hagi obligat solidàriament amb el deutor, insolvència judicial del deutor,, es un contracte consensual, accessori, gratuït, onerós, unilateral o bilateral. Extensió: el deutor compleix amb el deute.. Mandat: el mandatari s’obliga a fer una cosa o servei per compte i encàrrec de un altre , contractebasat en la confiança, gratuït, consensual Leasing: objecte la cessió o l’ús dels bens mobles i immobles en k es preveu l’abonament d’unes quotes periòdiques, es preveu la facultat de l’arrendatari d’adquirir el be per un preu residual. Factoring: contracte de finançament pactat amb una entitat finançera, per l’anticip de factures i gestió de comptes.Franquicia: l’objecte d’introduir els seusproductes o serveis en un determinat territori , perque el franquiciat pugui comercialitzar amb el productes del franquiciador a canvi d’un canon o royalty.

La persona juridica: 24h per una persona es dongui com nascuda, la seva extincio es produeix amb la mor. Es un problema si la persona es troba desapareguda, a partir de 10 anys es pot demanar considerar-la morta. Si tenen mes de 75anys son 5,...