Econometria

Páginas: 9 (2106 palabras) Publicado: 8 de marzo de 2012
EXERCICI 1

ls log(galim) c log(gtotal)

|Dependent Variable: LOG(GALIM) | |
|Method: Least Squares | | |
|Date: 12/10/09 Time: 15:58 | | |
|Sample: 1 1600 || | |
|Included observations: 1600 | | |
| | | | | |
| | | | | |
|Variable |Coefficient |Std.Error |t-Statistic |Prob.   |
| | | | | |
| | | | | |
|C |-0.498060 |0.037993 |-13.10938 |0.0000 |
|LOG(GTOTAL) |0.570199|0.022045 |25.86475 |0.0000 |
| | | | | |
| | | | | |
|R-squared |0.295099 |    Mean dependent var |0.438648 |
|Adjusted R-squared |0.294658|    S.D. dependent var |0.546931 |
|S.E. of regression |0.459338 |    Akaike info criterion |1.283187 |
|Sum squared resid |337.1638 |    Schwarz criterion |1.289909 |
|Log likelihood |-1024.550 |    Hannan-Quinn criter. |1.285683 |
|F-statistic |668.9851|    Durbin-Watson stat |1.300247 |
|Prob(F-statistic) |0.000000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |FALTA COMENTAR VALOR DE R2

Interpreta el resultatobtingut respecte al beta estimat, que representa l’elasticitat de la demanda (DESPESA OBSERVADA ≈DEMANDA) a la despesa total. Comenta el valor obtingut per l’R2 d’aquesta regressió univariant.


El valor del coeficient de beta és de 0.570199, com podem veure a la taula adjuntada. Cal dir que aquest valor mesura la variació percentual de la despesa feta en el consum d’aliments que té cadafamilia respecte la variació percentual de la despesa total que fa aquesta mateixa familia. És a dir, ens diu el valor de l’elasticitat de la demanda respecte la despesa total. Com que aquesta elasticitat es troba entre 0 i 1, podem dir que els béns que estem considerant són béns de primera necessitat.

Per tant, la despesa feta en el consum d’aliments es veurà incrementada en un 0.570199%, cadavegada que incrementem en un 1% la despesa total de cada familia.

El valor obtingut per l’R2 ens diu la capacitat explicativa del model, ademés d’haver d’estar comprès entre 0 i 1. El valor que hem obtingut en aquesta regressió univariant és de 0.295099, per tant, podem dir que la capacitat explicativa del nostre model és d’un 29.5099%. D’aquesta dada podem concloure que la capacitat explicativadel model és baixa, i per tant, les dades que ens proporcionen les variables incloses al model, ens donen molt poca informació sobre aquest mateix model. Cal tenir en compte, que poder hi han altres factors que ens serien rellevants per a aconseguir una millor estimació del nostre model, però que no els estem considerant, i per aquest motiu, la capacitat explicativa del nostre model es...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Econometria
  • econometria
  • Econometria
  • econometria
  • Econometria
  • Econometria
  • Econometria
  • Econometria

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS