Economia batxillerat todo sobre la empresa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1747 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Economia examen trimestral : BLOC 1
Unitat 1 : L’empresa i el seu entorn
-Una empresa és una unitat econòmica que posa a disposició del públic béns i serveis.
-Les principals funcions d’una empresa són coordinar els factors de producció (màquines, treball de persones...), elaborar béns i serveis i obtenir recursos econòmics.
-Els objectius d’una empresa són la obtenció de beneficis i lacreació de valor per als propietaris.
-Els elements constitutius de l’empresa són els materials (edifici ), Immaterials (coordinació en equip ) i humans (treballadors).
-L’empresari és la persona que crea, desenvolupa una empresa i pren decisions sobre la gestió en condicions de risc.
Planifica (decideix quins productes ha de fabricar l’empresa i elabora un pla), organitza (assignaresponsabilitats, coordina i motiva el personal), Controla la producció i assumeix riscos.
-L’empresa primitiva: base familiar, dirigida per l’empresari (agricultura i artesans ).
Empresa comercial: base simple, creació de societats anònimes i es comença a distingir entre la gestió de l’empresa i la seva propietat.
Empresa capitalista: empresa complexa, dirigida per professionals assalariats.-Multinacionals:
els avantatges són la creació d’ocupació, transferència de tecnologia i millora de les exportacions.
Els inconvenients són la influència econòmica i política, la influència social i el conflicte d’interessos.
-L’entorn de l’empresa està constituït per aquells factors sobre els quals no te una influencia directe però que condicionen la seva activitat. Entorn específic: és la part méspròxima al sector d’activitat a què pertany l’empresa.( clients, mercat de treball, infraestructures, entorn natural...).
L’entorn general: és allò que comparteix amb altres empreses encara que es dediquin a una altre activitat. ( econòmics, politicolegals, cientificotecnològics, socioculturals i mediambientals ).
- Responsabilitat social: integració voluntària per part de les empreses de lespreocupacions socials i ambientals més enllà de les seves obligacions legals.
Moltes empreses fa servir un codi ètic, en que s’estableixen diferents compromisos ( ètica i legalitat, justícia i democràcia, gestió sostenible, creixement responsable, solidaritat i ocupació ).
Altres empreses fan servir el balanç social que es una tècnica que permet avaluar el desenvolupament de les activitats del’empresa i la repercussió social.
- Hi ha una externalitat negativa quan a partir de la producció d’un producte s’originen pèrdues de benestar per a persones que no participen en la seva compra, la seva venda o la seva producció i sense rebre cap compensació.
-Normes laborals, normes de forma jurídica, normes fiscals, normes mediambientals, normes comptables...).
Unitat 2: Tipus d’empreses
-sectors:primari, secundari i terciari.
-titularitat del capital: privada, mixta i pública.
-dimensió: petita, mitjana i gran empresa.
PIME: ( petita i mitjana empresa ). Avantatges: Flexibilitat, proximitat, escassa conflictivitat i adaptabilitat. Inconvenients: Finançaments, escassa força negociadora, control, tècnica, costos i menor formació.
-àmbit territorial: local, regional, nacional,multinacional.
-tipus de mercat: competència perfecte, oligopoli, monopoli, competència monopolística.
-funció bàsica: productores, comercials i de serveis.
-forma jurídica: persona física ( registre civil ) i persona jurídica ( registre mercantil ).
-Persona física: empresa individual, societat civil i comunitat de béns.
-Persona jurídica: societat col·lectiva, societat comanditaria, societatlimitada, societat limitada nova empresa, societat anònima, societat laboral, societat cooperativa.
Empresa individual: responsabilitat il·limitada, no hi ha socis, no existeix el capital mínim per a la constitució, IRPF, règim d’autònoms i el nom pot ser lliure.
Avantatges: tràmits de constitució, no s’exigeix una quantitat mínima de capital, l’empresari té un control total.
Inconvenients:...
tracking img