Economia de l'empresa pau

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1521 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
_ecem_12Concrecions dels objectius i continguts d’Economia de l’empresa. PAU 2011-12

pàgina 1 de 7

ECONOMIA DE L’EMPRESA CONCRECIÓ DELS OBJECTIUS I CONTINGUTS DEL CURRÍCULUM PER A LES PAU CURS 2011-2012

INTRODUCCIÓ L’objectiu d’aquest document és el de concretar el contingut que, d’acord amb el que s’estableix al DOGC núm. 5183, Decret 142/2008 de 15 de juliol, serà objecte d’avaluacióen les proves PAU d'accés a la Universitat. La directriu que emmarca aquesta actuació és la necessitat de que l’alumne percebi clarament que l’empresa és una realitat bàsica i fonamental en el sistema econòmic i en el sistema d’organització social en el que en el futur s’integrarà, sigui com a treballador, sigui com empresari, i que, per això, ha de conèixer com s’organitza i com funciona ladimensió empresarial.

FINALITAT DE LA PROVA La finalitat de la prova d’accés a la Universitat en la matèria d’Economia de l’Empresa és la de constatar el grau de comprensió, i per tant la capacitat d’interpretació i d’utilització, per part de l’alumne, dels principals conceptes relacionats amb l’àmbit empresarial.

ESTRUCTURA DE LA PROVA La següent taula desagrega els continguts inclosos al’esmentat DOGC, per al segon curs d’aquesta matèria, en quatre blocs, especificant el pes relatiu aproximat que cadascun d’ells tindrà dins de la puntuació total de les proves. % SOBRE LA NOTA GLOBAL DE LA PROVA 30% 30% 20% 20%

BLOCS DE CONTINGUTS. 2n CURS

1. La informació econòmica i financera a l’empresa 2. Gestió financera 3. Direcció estratègica i creixement empresarial 4. El projecte empresarialCONCRECIÓ DEL CURRÍCULUM L’estructura programàtica dissenyada per a aquesta matèria en el DOGC inclou quatre blocs per al segon curs. Seguidament es concreten, per a cadascun d’ells, els continguts concrets avaluables a les PAU i es relacionen amb els criteris d’avaluació de referència. Cal precisar que la necessària labor de síntesi que suposa aquesta concreció esquiva alguns continguts queno s’inclouen per considerar que no s’ajusten a la finalitat o a les característiques genèriques d’aquesta prova, tot i que sigui obvi que són força importants per a la correcta impartició de la matèria.

Concrecions dels objectius i continguts d’Economia de l’empresa. PAU 2011-12

pàgina 2 de 7

CONTINGUTS (segons DOGC)

CRITERIS D’AVALUACIÓ (DOGC)

CONTINGUTS AVALUABLES Lacomptabilitat: concepte i objectius. El patrimoni empresarial: concepte, masses patrimonials d’actiu i de passiu. La partida doble i la normativa comptable. El cicle comptable. Concepte i fases. Concepte i objectius de l’anàlisi d’estats financers. Confecció dels comptes anuals. Classificació del Balanç de Situació en masses patrimonials (veure annex 1). Estructura del compte de Pèrdues i Guanys (veure annex2). Concepte, càlcul i interpretació de fons de maniobra, actiu corrent, passiu corrent, actiu no corrent i recursos permanents. El cicle d’explotació. Càlcul i interpretació del període mitjà de maduració (econòmic i financer) (veure annex 3), en relació amb el capital circulant mínim. Anàlisi financera: càlcul i interpretació de les ràtios de disponibilitat, tresoreria, liquiditat, solvència (ogarantia), endeutament i estructura del deute (veure annex 4). Anàlisi econòmica: càlcul i interpretació de la rendibilitat econòmica, la rendibilitat financera, la rendibilitat de les vendes (veure annex 5). La verificació comptable: la auditoria. Concepte i tipologia. Estructura econòmica i financera de l’empresa i classificació de les principals fonts de finançament: Fonts de finançament propi:capital, reserves i amortitzacions. Fonts de finançament aliè: préstecs, emprèstits, lísing, pòlissa de crèdit, crèdit comercial o de proveïdors, descompte d’efectes, facturatge i renting. Concepte i tipologies d’inversió. Mètodes de selecció d’inversions estàtics. Càlcul i interpretació del període de recuperació (payback). Mètodes de selecció d’inversions dinàmics. Càlcul i interpretació...
tracking img