Economia española

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1241 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
ECONOMIA ESPANYOLA

Llicenciatura: Economia
Departament d’Economia Política i Hisenda Pública
Curs 2009-2010

I. LES ETAPES DEL CREIXEMENT ECONÒMIC ESPANYOL (1960-2010)

Lliçó 1.- EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DELS ANYS SEIXANTA (1960-1973)

1.1 Les causes de l’expansió: Entorn exterior i disponibilitat d’inputs.
1.2 Els resultats macroeconòmics.
1.3 Les febleses delperíode expansiu.

Lliçó 2.- L’ETAPA DE CRISI ECONÒMICA (1974-1985)

2.1 Les causes de la crisi: els xocs externs.
2.2 Les causes de la crisi: la crisi diferencial.
2.3 Els resultats macroeconòmics.
2.4 L’ajust a la crisi.

Lliçó 3.- RECUPERACIÓ (1986-1990) I CRISI (1991-1993)

3.1 La recuperació econòmica dels anys vuitanta: factors explicatius i trets bàsics.3.2 La comportament dels desequilibris macroeconòmics.
3. La crisi de principis dels noranta: factors explicatius i caracterització.
4. L’impacte de la crisi dels noranta.

Lliçó 4.- CICLE ExpansiU (1994-2007) i crisi DE L’ECONOMIA ESPANYOLA

4.1 Factors explicatius de l’expansió.
4.2 Els resultats macroeconòmics.
4.3 La crisi actual de l’economiaespanyola.

II. CREIXEMENT ECONÒMIC I CONVERGÈNCIA REAL

Lliçó 5.- CARACTERITZACIÓ DEL CREIXEMENT ECONÒMIC ESPANYOL

5.1 Principals trets del creixement econòmic espanyol.
5.2 Transformacions estructurals.
5.3 El paper de la productivitat del treball.
5.4 Capitalització i progrés tècnic

Lliçó 6.- LES FONTS DEL CREIXEMENT ECONÒMIC ESPANYOL. EL PROCÉS DE CONVERGÈNCIA6.1 La inversió empresarial i en infraestructures: composició i determinants.
6.2 La inversió en educació i capital humà.
6.4 Innovació i canvi tecnològic.
6.5 El procés de convergència: factors explicatius.

Lliçó 7.- DIMENSIÓ REGIONAL DE LA CONVERGÈNCIA I EL CREIXEMENT ECONÒMIC ESPANYOL

7.1 El creixement espanyol en perspectiva regional.
7.2 Els eixos delcreixement econòmic espanyol.
7.3 La situació relativa de les regions espanyoles en el context europeu.

III. LES RELACIONS AMB L’EXTERIOR DE L’ECONOMIA ESPANYOLA

Lliçó 8.- EL SECTOR EXTERIOR

8.1 Evolució general del sector exterior.
8.2 Anàlisi del comerç exterior.
8.3 Anàlisi de la inversió estrangera.

Lliçó 9.- LA UNIÓ ECONÒMICA I MONETÀRIA

9.1 El BancCentral Europeu i la estabilitat de preus. Efectes sobre l’economia espanyola.
9.2 El tipus de canvi de l’euro. Efectes sobre l’economia espanyola.
9.3 Dèficit públic en el marc del Pacte d’Estabilitat i Creixement.

IV. ASPECTES INSTITUCIONALS

Lliçó 10.- EL SECTOR PÚBLIC

10.1 La despesa pública: evolució i composició.
10.2 Els ingressos públics: evolució i composició.10.3 El saldo pressupostari: evolució i finançament.

Lliçó 11.- MERCAT DE TREBALL

11.1 El mercat de treball a Espanya: Trets bàsics.
11.2 El marc institucional del mercat de treball espanyol.
11.3 Ocupació i atur a l’economia espanyola.

Lliçó 12.- EL SISTEMA FINANCER

12.1 El sistema financer espanyol: Trets bàsics.
12.2 El sistema bancari: concentraciói canvi estructural.
12.3 Els mercats financers.

V. ANÀLISI SECTORIAL

Lliçó 13.- EL SECTOR AGRARI

13.1 Evolució del sector.
13.2 Especialització productiva i comercial.
13.3 Eficiència productiva.

Lliçó 14.- LA INDÚSTRIA

14.1 Evolució del sector.
14.2 Especialització productiva i comercial.
14.3 Eficiència productiva.

Lliçó 15.- ELSSERVEIS

15.1 Evolució del sector.
15.2 Especialització productiva i comercial.
15.3 Eficiència productiva.
15.4 La liberalització dels serveis.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

La bibliografia marcada amb un (*) es pot trobar al Campus Virtual de l’assignatura. La resta de la bibliografia bàsica haurà de ser consultada directament per l’alumnat .

(*) BANCO DE ESPAÑA (2001):...
tracking img