Economia general

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (517 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Llei 31/1995 del 8 Novembre, de prevenció de riscos laborals.
1. En quins àmbits és d’aplicació i en quins no ho és?
És d’aplicació tant en l’àmbit de relacions laborals com en les relacions decaràcter administratiu, també ho serà als centres i establiments militars i no serà d’aplicació en la policia i seguretat i tampoc en serveis operatius de protecció civil, tal com diu al Capítol I,Article III de la Llei 31/1995,
2. Quines són les obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals?
a) Utilitzar adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscosprevisibles, les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb què desenvolupin la seva activitat.
b) Utilitzar correctamentels mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari, d'acord amb les instruccions rebudes d'aquest.
c) Utilitzar correctament Els Mitjans i Equips amb protecció facilitats perl'empresari, d'acordar Amb les instruccions de rebudes d'aquest.
d) Informar immediatament al seu superior jeràrquic directe, i als treballadors designats per realitzar activitats de protecció i de prevencióo, si escau, al servei de prevenció, sobre qualsevol situació que, al seu parer, comporti, per motius raonables, un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.
e) Contribuir alcompliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent a fi de protegir la seguretat i la salut dels treballadors en el treball
f) Cooperar amb l'empresari perquè aquest pugui garantir unescondicions de treball que siguin segures i no comportin riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors.
3. Quina és la funció de la inspecció de treball i seguretat social?
a) Vigilarel compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, així com de les normes jurídico-tècniques que incideixin en les condicions de treball en matèria de prevenció, encara que no tinguin...
tracking img