Economia: la comptabilitat i el patrimoni

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (705 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 1: EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT.

Patrimoni empresarial: conjunt de béns, drets i obligacions que té una empresa valorats en relació amb la finalitat a què es destinen.

Patrimoni net=Béns + Drets - Obligacions

ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU
(inversions) (fonts de finançament) reflecteix l'estructura finançera
Béns i Drets Patrimoni neti Obligacions.
estruc.econòmica

LES MASSES PATRIMONIALS:

1. ACTIU NO CORRENT : Elements del patrimoni vinculats a l'empresa durant més d'un exercisi econòmic.

- Immobilitzat intangible:béns que l'empresa necessita per produir però que no tenen materialitats corpòria.

- Immobilitzat material: actius tangibles i corporis, propietat de l'empresa que els utilitza per la seva activitatproductiva.

- Inversions financeres a ll/t: Inversió en actius financers a ll/t o en participacions de capital.

- Inversions immobiliàries: Inversió en béns immobles que no intervinguin enl'activitat pròpia de l'empresa.

2. ACTIU NO CORRENT: Elements en constant rotació durant l'exercici econòmic.

- Existències: materials que s'utilitzen en l'elaboració del producte o les mercaderiesja elaborades que comercialitza l'empresa.

- Realitzable : representa els crèdits i els drets de cobrament de l'empresa que li permetran disposar de recursos efectius en un termini curt de temps.- Disponible: elements líquids de l'empresa, presenten disponibilitat immediata.

3. PATRIMONI NET: Representen els recursos de l'empresa que es destinen a un autofinançament (fons propis) +aquells que són aliens però que no cal tornar-los( subvencions i donacions).

4- PASSIU NO CORRENT:

Fonts de recursos que s’han de tornar, aquells elements del patrimoni net que impliquen unaobligación a ll/t. (Exigible a ll/t).

5- PASSIU CORRENT:

Deutes que l’empresa ha de tornar abans d’un any, obligacions a curt Termini.(Exigible a c/t)


LA COMPTABILITAT:

Ciència econòmica que...
tracking img