Economia nacional

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 15 (3521 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Националното стопанство като сложна икономическа система
Прогнозирането и планирането на бъдещето на икономическите системи се разглежда като процес на приложение на системния подход в изследването и управлението на сложните системи. 1.Националното стопанство като елемент от по-висша система Тази по-висша система е икономичвската система на света,социалната система на света,световнатаекологическа система,световната технологическа система.(схема-стр.102) Икономическото обкръжение се формира от световното стопанство,състоянието и развитието на реалния сектор в световната икономика,съотношението реален –финансов сектор в световната икономика,статуса и промените в пазарите,световните и регионални ик.интеграционни обединения,световните и регионални ик.и финансови институции(МВФ,СБ,ЕБВР),странитепартньори и конкуренти на нас. Политическо обкръжение-формира се от пол.стратификация на света,пол.и военни съюзи,междунар.законодателство,световни институции(ООН),нац. правителства, законодателства на отделните страни. Социално обкръжение-соц.стратификация на света,световни демографски проблеми Екологическо обкръжение- екологически статус на планетата,междунар. Законодателство в областта на опазването изащитата на природната среда,нац.законодателства за същото,междунар.договори за...,стратегии за устойчиво развитие Технологическо обкръжение-мрежа от изследователски институции в света,междунар.и нац. институции за научно-тех.и технолог.развитие,междунар. Законодателство в областта на ноухау,нац.законодателство в обл.... *доминираща и непрекъснато нарастваща роля и въздействие на елементите от обкръжениетовърху нац.стопанство и слаба позиция на нац.стопанство в „диалога” му с обкръжението.
1

Външнотърговски взаимоотношения - схема стр.105 Двата вектора( на износа и на вноса) свързват нац.икономическа система със световната ик.с-ма. 2.Ендогенен поглед върху нац.стопанство Националното стопанство се явява система,защото съдържа в себе си и необходимото условие(наличието на елементи) и достатъчнотоусловие (наличието на отношения на обуславяне между тези елементи).Елементите са: демографкста система,нац.стопанство със своите подсистеми(производствена,услуги,ноосфера).Отношенията на обуславяне са представени чрез изходите и входовете,които излизат(влизат) във всеки един елемент. 2.1 Критерии за обособяване на демографската система и на нац. ик.с-ма и на нейните подсистеми Обособяването надемографската с-ма и трите подсистеми става въз основа на променливите,с които се характеризират дейностите извършвани от човека.В демогр.с-ма влизат всички поданици на една държава с техните физ.качества,предимства и недостатъци.Системите и подсистемите са обособени въз основа на качествената еднородност на дейностите,извършвани от човека. Демографската с-ма се формира от дейностите,извършвани отиндивидите в една държава,във връзка с биологическото и социалното възпроизводство на човека. Производствената подсистема се формира от всички онези дейности,извършвани от индивидите в пределите на енда държава,които имат х-р на обмен на вещества между човека и природата.Трябва да има активно отношение на човека към природата,да се получи продукт,който е в състояние да задоволява потребности.При всички етапи еналице обмен на вещества. Производствена дейност-Природна вещПолезен резултат от дейността

2

Подсистема услуги се формира от дейности,осъщесствявани от индивидите в една държава,при които е налице пряк контакт между този,който оказва услуга и този,който потребява услугата.Моментът на потребление съвпада с момента на създаването и;няма вещна форма,не може да се натрупва. ДейностПолезен резултатРазлика производствена подсистема- подсистема услуги- при 1 става дума за процес,при който се правят неща за човека,при 2 става дума за процес,при който се „прави” самият човек. Подсистемата ноосфера се формира от онези дейности,осъществявани от индивидите в дадена държава,във връзка със създаването на ново знание и с неговото приложение в практиката....