Economia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1900 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tema 6: El treball i la legislació laboral
6.1 Què és el treball?
Definició de treball
El treball es el conjunt de tasques i d’activitats que les persones desenvolupen dins de l’empresa. És l’aportació de l’element humà; un factor productiu necessari i fonamental.
Característiques de l’activitat laboral
* Voluntarietat: La persona decideix si treballa, on ho fa i de quina manera.
*Per compte d’altri: Treballa per a una altra persona, la qual es beneficia del fruit del seu treball i per això li compensa pagant-li un salari.
* Retribució: El treball ha de ser remunerat, és a dir, la persona desenvolupa una activitat laboral a canvi d’un salari que li paga l’empresa.
* Subordinació: Dins de l’activitat laboral, el treball de la persona està sotmès a les decisions del’empresari, que és dirigeix l’activitat laboral.
6.2 El marc normatiu laboral
El marc normatiu laboral és la legislació laboral, o sigui, el conjunt de lleis i normes legals que determinen l’entorn del treball.
La jerarquia normativa laboral i les fonts del dret laboral
Les principals normes laborals, de més a menys importants, són: la Constitució Espanyola, els tractar internacionals, l’Estatutdels Treballadors, els convenis col·lectius i el contracte laboral.
* La constitució espanyola és la norma legal suprema de l’ordenament jurídic i està per sobre de qualsevol altra.
* Els tractats internacionals son normes legals que un conjunt de països s’obliguen a complir i respectar: Els convenis de l’OIT (Organització Internacional del Treball) i les normes de la UE (unió europea).* L’estatut dels treballadors és la norma laboral bàsica que fonamenta tot el marc normatiu del treball ja que desenvolupa i concreta el conjunt de drets, llibertats i obligacions que tenen els treballadors.
* El convenis col·lectius son acords pactats entre els representats dels treballadors i de les empreses d’un sector econòmic on es fixen les condicions de treball i les normes deconvivència que s’aplicaran en un període determinat.
* El contracte del treball es un acord normalment d’àmbit individual on la persona treballadora i l’empresa pacten les característiques de la relació laboral per compte aliè, tot respectant sempre les condicions mínimes estipulades al conveni col·lectiu corresponent al sector en qüestió.
Hi ha normes que cal respectar-les com:
* Principi dejerarquia normativa: Que indica que una norma de rang inferior no pot contradir-ne una de rang superior.
* Principi de norma mínima: Una norma de rang inferior ha de respectar els mínims consignats a la norma superior, però la pot millorar.
* Principi pro-operari: En cas que hagi normes que es contradiuen, se agafarà el millor per al treballador.
6.3 Drets i deures laborals
Les facultats del’empresari
* Poder de direcció: L’empresari organitza la producció i pren les decisions que consideri necessàries per al bon desenvolupament de l’activitat de l’empresa.
* Poder disciplinari: L’empresari té la potestat de sancionar els treballadors per les faltes comeses dins de l’àmbit de la relació laboral.
6.4 La representació dels treballadors i dels empresaris
Les organitzacionssindicals
Els sindicats son organitzacions on les persones treballadores s’associen lliurament per defensar els seus drets laborals i son els seus interlocutors en els processos de negociació col·lectiva. Com la CCOO (Comissions Obreres), UGT (Unió General de Treballadors), CGT (Confederació General de Treballadors) o USO (Unió Sindical Obrera).
La representació dels treballadors a l’empresa
Lescompetències bàsiques dels representats dels treballadors són les següents:
* Rebre informació sobre l’activitat de l’empresa i les característiques de la seva plantilla.
* Conèixer els estats financers de l’empresa, és a dir, la situació econòmica i financera.
* Vetllar pel compliment de la normativa laboral per part de l’empresa.
* Representar els treballadors en els...
tracking img