Educació especial pac1

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1494 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Educació especial aula 3

Consultora: Irene  Puig  Pi

PAC 1
Títol: Inclusió, Conducta i Diferència

1r Semestre curs 2011-2012
25 d’octubre de 2011

1.- Identificar i explicitar per a cadascun dels components de les dimensions proposades un aspecte que obstaculitza la inclusió de l’ alumnat TC (Columna 3) i seguidament identificar una estratègia que permeti transformar l’aspecte obstaculitzador prèviament identificat (Columna 4).


Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 |
Dimensions | Components | Condicions que dificulten la inclusió de l’ alumnat T.C. Explicitar un factor de vulnerabilitat | Identificació d’ una estratègia rellevant per a mitigar/reduir/compensar el factor de vulnerabilitat identificat. Justificar-la d’ acord amb els conceptes treballatsen els Mòduls i lectures. |
L’ estructura organitzativa. | Òrgans i subsistemes. Funcions i càrrecs. Sistema d’ autoritat | Debilitat de la figura d’autoritat | Equip directiu que regula i possibilita la convivència, que tingui un projecte de futur per als alumnes amb TC assumint una funció de dinamització i lideratge institucional. |
| Processos de participació i coordinació. Presa dedecisions | La rigidesa de l’organització: parcialitat | Una estructura organitzativa flexible que faciliti el temps necessari per treballar en equip, articulant la tasca d’atenció directa amb el treball de reunió dels professionals per poder orientar-se front les particularitats que presenten cada cas en el desenvolupament de l’oferta. |
| Canals, vies i formes de comunicació | La manca dediàleg i debat promou una visió fragmentada de la problemàtica de la conducta. | Participació, coordinació, presa de decisions vertebrades per la conversa i el diàleg entre els professionals, alumnes, equip directiu, i famílies. Llocs de trobada per a construir lligams. |
| -Ús i gestió dels recursos materials | Manca de cronograma i rigidesa de la utilització dels espais. | Les feines deuendefinir-se i distribuir-se en funció del temps que se disposa per a executar-les. Evitar la continua sensació de fracàs per falta de temps. Plurifuncionalitat dels espais del centre |
| -Organització del temps i de l’ espai | L’impacte dels conflictes genera malestar entre els professionals i pares i sovint precipitació en la resposta, no deixar temps per a comprendre’l. | No tractar els conflictesi els problemes que esdevinguin a l’escola com quelcom que cal a evitar o a eliminar.Parlar, conversar amb els TC, no corregir-los, eliminar-los o rebutjar-los sense entendre la lògica que els determina. |
| Relacions de l’organització amb el medi extern | Manca de relacions amb el context familiar i social. | Espais de suport i ajut a la família, la conversa i la confiança generen condicionsper evitar el desbordament i angoixa que pot provocar la situació del TC. |
El sistema relacional o aspectes psicosocials. | -Relacions personals (entre iguals /amb l’ autoritat i entre nivells jeràrquics). | Estabilitat, manca de cooperació i confiança entre els professionals. | Bones relacions personals, implicació, clima de treball, treball cooperatiu, base d’una confiança mútua. |
|-Identificació de l’ equip docent (amb la línia educativa, amb l’ estructura organitzativa amb l’ autoritat del centre). | 8Treball i cohesió de l’equip al atendre als TC | Grau d’implicació en l’atenció TC i l’adequació de l’estil d’E del profess@r a les característiques del TC: tracte, tacte dispensat al TC. |
| -Implicació dels docents (en el treball del centre, interessos i motivacionspersonals i professionals) | Baix grau d’implicació en el projecte institucional. | Bona implicació, actitud i atenció diferenciada que requereix TC, clima de treball i cohesió de l’equip a l’hora d’atendre els TC. |
| -Clima de treball i cohesió de l’ equip docent | Manca de reflexió i confiança entre els professionals, manca de treball cooperatiu. | Els professionals deuen sortir de la seva...
tracking img