Educació per a la ciutadania

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 90 (22364 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
INTRODUCCION AL TREBALL

El present treball d'investigació, constituïx una aproximació a l'estudi de diferents sistemes educatius de la Unió Europea dintre de el   marc de   l'assignatura d'educació comparada, de la llicenciatura de pedagogia.

La pretensió d'aquest *pequeno opuscle no pretén ser una exposició merament teòrica d'aspectes comparatius de tres sistemes educatius sinó unareflexió fruit de la investigació i anàlisi que ens permeti conèixer millor cadascun dels sistemes així com allò que els és comú.

L'estructura de l'estudi, serà bastant simple,i es dividirà bàsicament en 7 apartats. El primer d'ells constituïx una introducció al treball i algunes indicacions referent a la seva naturalesa.

El segon referit al sistema educatiu *espanol. Es tracta d'exposar algunesdades bàsiques i generals de l'educació en *Espana, i de la institució que s'encarrega de legislar en aquest camp (Ministeri d'educació, cultura i esport. S'inclouran taules estadístiques i altres informacions que es considerin d'interès.

El tercer apartat, es referirà al sistema educatiu alemany.Igual que en punt anterior, es realitzés una descripció general i a grans trets d'aspectesessencials de l'educació alemanya, i de les institucions encarregades de la seva legislació. El perquè de donar importància a explicar el funcionament i esquema dels respectives institucions legisladores, s'explicaran convenientment en l'apartat corresponent.

El quart apartat es descriurà i analitzarà el sistema educatiu islandès seguint el model dels apartats abans esmentats.

En el cinquè apartat esrealitzarà una anàlisi comparativa dels següents nivells del sistema educatiu: educació *prescolar o infantil, educació primària,i educació secundària (inclou tant a l'obligatòria com a la superior) dels països abans esmentats: Alemanya,*Espana i Islàndia.
L'anàlisi comparativa es complementarà amb taules estadístiques i altres informacions que es considerin en pro d'una major claredatexpositiva.

S'ha de *senalar que les comparances es realitzaran des del primer moment,evitant així seguir un model massa encartonat de descripció,anàlisi i comentari.Tal vegada pugui semblar a primera vista poc clar,i alguna cosa reiteratiu (algunes xifres i dades poden repetir-se) però vam considerar que resulta més adequat si tenim en compte que l'objectiu essencial del treball és comparar i no nomésdescriure.

El sisè apartat constituïx en aquest cas l'estudi i comparança del sistema d'educació especial en els diferents nivells que poden donar-se tant en *Espana, Alemanya i Islàndia.

El setè apartat constituïx la formulació de   hipòtesi basant-nos en la informació recollida, per a posteriorment validar o *refutarlas.

El present document , va a tractar sobre l'educació comparadad'una sèrie de països europeus , a saber , Islàndia , *Espana i Alemanya , i més concretament d'un àrea del sistema educatiu de cadascuna d'elles , l'educació especial(no entesa com una mica separat del sistema general).

Conèixer els trets fonamentals i elements constituents d'alguns sistemes educatius europeus,i més concretament les polítiques referent a educació especial, les sevescaracterístiques específiques i problemàtiques ens ajudarà a tenir un major coneixement i una major comprensió de la realitat educativa,i dels processos que es donen en altres comunitats, alhora ens col·loca en situació d'entrellucar si és la nostra pretensió,possibilitats d'actuació.

Hem de tenir en compte que conèixer l'organització i funcionament d'un
sistema educatiu, no és tasca senzilla ni debon tros, i així per *almenos dues raons de sentit comú:
Les característiques d'un sistema educatiu estan en interacció. La modificació d'un paràmetre pot afectar l'equilibri del conjunt, ja sigui provocant una dinàmica els efectes positius de la qual sobrepassin les esperances posades, ja sigui engendrant efectes perversos en altres elements del sistema.
Tot sistema educatiu és el producte de...
tracking img