Educació: l'animador sociocultural

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3082 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
EDUCACIÓ: L’ANIMADOR SOCIOCULTURAL |
|
RAQUEL B. A. |
11/10/2010 |
|

-------------------------------------------------
L’EDUCACIÓ

En el segle XX es crea l’idea d’educació permanent on intervé l’animació sociocultural.
El concepte d’educació inclou tres processos:

a) L’educació com a procés de desenvolupament individual.
Les capacitats de l’individu es desenvoluparan através de la interacció amb les persones, els objectes i l’entorn que l’envolta.

b) L’educació com a procés intencional
És l’acció d’uns individus sobre uns altres amb la intencionalitat d’aconseguir uns objectius determinats.
En els currículums escolars s’especifiquen:
* Objectius, metodologia, continguts, recursos, temporalització, instruments i estratègies d’avaluació.
*
c)L’educació com a procés sociocultural:
* És la transmissió d’una generació a un altra de la seva cultura.
* L’objectiu és la cohesió social i la transmissió d’actituds, valors, hàbits, normes, etc. Fa que sigui perenne la cultura.

-------------------------------------------------
EDUCACIÓ FORMAL, NO FORMAL I INFORMAL

Són tres modalitats educatives

1. L’EDUCACIÓ FORMAL.
* Ésl’educació organitzada, institucional, la que es fa als centres.
* Generalment està regulada pels governs a través del sistema educatiu (tradicional, oficial...)

2. L’EDUCACIÓ NO FORMAL.
* És intencionada i sistematitzada
* És planificada i persegueix un objectiu (no està regulada per la llei, no se obté títol...)
* Es diferencia de la formal en que no està reglada i estàimpartida en funció de les possibilitats i necessitats dels usuaris (cursos, ludoteques, centres cívics, associacions...)

3. L’EDUCACIÓ INFORMAL.
* Es rep de forma espontània mitjançant la interacció amb l’entorn físic i social de manera no intencionada i sense cap planificació (els documentals de la televisió, xerrades, al barri o al centre cívic...)

1.-------------------------------------------------
L’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL

És un moviment que apareix als anys 60 com a resposta a necessitats de la societat.

Moviment activitats animació sociocultural


2.1 DEFINICIÓ D’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL.
Es defineix com el conjunt d’accions portades a terme per individus, grups o institucions en una comunitat i en el marc d’un territori concret, amb el propòsitde promoure en els membres una actitud de participació activa en el seu procés de desenvolupament tan social com cultural.

2.2 ELEMENTS DE L’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL
Hi ha tres elements intrínsecs.
* L’educació: per promoure una activitat de participació.
* La participació: per promoure la participació activa del grup a la que va destinada la intervenció o activitat.
* Latransformació: pretén una transformació o canvi destinat a avançar i créixer, a evolucionar social i culturalment.

2. -------------------------------------------------
ÀMBITS D’ACTUACIÓ DE L’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL.

3.3 ÀMBIT CULTURAL
Emfatitza les intervencions d’ Animació SocioCultural al desenvolupament de la cultura.
* Participació en la cultura.
* Facilitar l’expressióartística.
* Estimular el respecte a la diversitat cultural.

3.4 ÀMBIT SOCIAL
Prioritza el desenvolupament social i comunitari:
* La igualtat social (participar en el municipi, la informació que es dona...)
* Vida de qualitat per a tota la ciutadania.
* Conscienciació social.
* Transformació social.

L’àmbit social té dues vessants:
a. El desenvolupamentcomunitari.
Intenta desenvolupar les relacions humanes afavorint la participació i l’associació.
b. L’assistència social.
Objectiu: pal·liar els problemes o conflictes d’un determinat col·lectiu.

3.5 ÀMBIT EDUCATIU
Són intromissions que insisteixen en la formació integral de la persona:
* Potenciar la seva autonomia
* Desenvolupar la seva capacitat per a expressar-se i...
tracking img