Educacion inclusiva

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 92 (22985 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
2

Aprendre junts per viure junts Pla d’acció 2008-2015

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

2

Índex
1. 2. 3. 4.

Introducció .......................................................................................................................... 3 Educació inclusiva: educació per a tothom, escola per a totes i tots ........................... 6 Principis. El marcgeneral del Pla d’acció “Aprendre junts per viure junts” ............... 9 L’alumnat amb més necessitats específiques de suport en el marc de l’educació inclusiva ............................................................................................................................. 11 5. Condicions i criteris per avançar cap a l’educació per a tothom i per afavorir el desenvolupament de centresinclusius....................................................................... 13 6. Inserció social i laboral i transició a la vida adulta ...................................................... 27 7. Col·laboració de famílies i professionals ....................................................................... 29 8. Formació per l’educació inclusiva.................................................................................. 32 9. Gestió del Pla .................................................................................................................... 36 10. Mapa de serveis i recursos ............................................................................................. 38 11. Calendari.......................................................................................................................... 41 12. Pressupost......................................................................................................................... 44 13. Referències bibliogràfiques ............................................................................................ 46 Annex. Mapa de serveis i recursos....................................................................................... 50

3

1. Introducció

Garantir una educació de qualitat i aconseguir-la per a tot l’alumnat, independentment de les seves condicions i característiques personals, ha esdevingut, en les últimes dècades, un dels objectius més destacables dels i de les professionals, les famílies, les institucions i les persones compromeses amb l’educació. Aquest granobjectiu, que en els darrers anys ha anat prenent el nom d’educació per a tothom i escola per a tothom (Booth i Ainscow, 2004; Giné, 2001; UNESCO, 1994; Staiback, 1999) ultrapassa avui la voluntat, expressada ja anys enrere, d’incorporar l’alumnat fins aleshores exclòs al sistema educatiu. Avançar cap a l’educació inclusiva, caminant així cap a veritables escoles per a tothom, implica tota lacomunitat educativa, l’alumnat, el professorat i les famílies, així com les administracions corresponents, en una fita comuna: aconseguir que, progressivament, tot l’alumnat vegi satisfet el seu dret a ser escolaritzat a l’escola del seu barri o poble, sense veure per això compromès el dret igualment important d’obtenir la resposta ajustada a les seves singulars necessitats educatives. En la històriarecent, els diferents pronunciaments d’organismes internacionals com ara la UNESCO o l’OCDE, apunten en aquesta direcció. En aquest sentit, la Declaració de Salamanca de 1994 (UNESCO,1994), document aprovat per aclamació i per representants de 92 governs i 25 organitzacions internacionals, que ha esdevingut un important referent per a la innovació pedagògica i per a les polítiques educatives, varecomanar que “tot menor amb necessitats educatives especials ha de tenir accés a una escola normal, que haurà d’acollir-lo i acomodar-lo dins d’una pedagogia centrada en el menor que cobreixi les esmentades necessitats”, defensant també que “les escoles ordinàries amb orientació inclusiva són el mitjà més eficaç per combatre actituds discriminatòries, per construir una societat inclusiva i per...
tracking img