Educacion social

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 16 (3783 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Famílies multiproblemátiques
1-Introducció
La família problemàtica és un fenomen particular i pràcticament urbà, fruit de la paradoxa de la societat industrial, que planteja a l’home dos requeriments conflictius: la capacitat per desenvolupar activitats cada cop més especialitzades, i la capacitat per una ràpida adaptació a un escenari socioeconòmic que es modifica constantment.
La societatdefineix els objectius socials i personals, així com els mitjans considerats legítims per a aconseguir-los, que no estan en la mateixa mesura a l´ abast de tots.

Els processos de marginació són fruit de la pròpia dinàmica social. La marginació és l’expressió d’un conflicte psicosocial.
El procés, mitjançant el qual un individuo o una família, es va segregant i definint com a multiproblemàticai es va consolidant a partir dels següents factors:
- Desorganitzacions familiars
- Factors cognitius
- Reacció social
- Un context social també multiproblemàtic

La intervenció socioeducativa amb aquestes famílies va determinada per la capacitat per esgotar els recursos i els professionals que intervenen.

Són famílies que estan en relació amb moltes institucions socials de l´ entorn,multi assistides i les intervencions que convergeixen en elles persegueixen el mateix fi. Famílies que romanen en els serveis mes enllà dels professionals, i per això en moltes ocasions, la dinámica que impera en la relació amb els serveis la marquen ells: respostes immediates, dificultat de resolució de conflictes, violència, dependència, cronicitat. Generalment els tècnics, davant d´ aquestesfamílies acaben tenint els mateixos sentiments i actituds que aquestes davant el món:desesperança, desil•lusió, impotència, resignació, cansament, passivitat, entre altres.

2-Marc contextual i social de les famílies multiproblematiques
És important poder analitzar les característiques més comunes de l´ entorn social on es desenvolupen les FMP.
Els contextos socials no són autònoms, es van defininti generant com espais vitals, tan per la interrelació de variables i característiques socioeconòmiques del territori, com pels valors ideològics que es configuren al voltant d´ aquest marc.
Les FMP generalment es troben vivint en contextos socials que anomenarem ZARS (zones d´ alt risc social), que es caracteritzen per estar molt mancades i on impera la pobresa econòmica, i la dificultat d´ascendir socialment.
La falta de mitjans i de competències socials reconegudes, així com les dificultats per cobrir les necessitats diàries i proporcionar els elements educatius necessaris, incrementen el risc de marginació, la tensió familiar i l´ estrès individual, facilitant l’existència de comportaments distorsionants i dificultant la possibilitat d´ una reacció eficaç davant la seva manifestació.El desenvolupament de la personalitat es produeix en un context cultural, i hi ha contextos que afavoreixen el desenvolupament d´ un individu i altres que ho fan amb una menor mesura.
Les actituds culturals també afecten el grau en què una disfunció a nivel individual conduirà a una disfunció a nivel individual conduirà a una disfunció interpersonal, ja que determinen la tolerancia vers laconducta anormal i l´ ajuda disponible per prevenir que la disfunció individual danyi els altres.

2.1-Context d’alt risc social
A – Característiques del context
1. Precarietat econòmica:
- Inestabilitat laboral
- Economia submergida
- Supervivència diària

2. Habitatge: Condicions precàries d´ habitabilitat. I les dificultats en l organització i netedat.
3. Alta incidència de problemàtiquesentrellaçades (prostitució, drogoaddicció, tràfic de drogues, delinqüències, etc)
4. El carrer com espai sociabilitzador
5. Perill extern
6. Taxa elevada de problemàtica d’infància. Context de risc per al desenvolupament infantil.
7. Concentració dels serveis i institucions socials.
8. Delegació: Veïns i altres persones s´ encarreguen dels nens a canvi de diners, o es deleguen als serveis...
tracking img