Efecto del nitrogeno en plantas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 57 (14059 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Introducció

En aquest treball estudiaré quin efecte té el nitrogen tant orgànic com inorgànic sobre dos espècies diferents de plantes, les pebroteres i les tomaqueres. En el treball em basaré únicament en els efectes del nitrogen sobre dos de les fases biològiques de la vida d’un vegetal que són la germinació i el creixement.

1.1 Fases biològiques de la vida d’un vegetal

Al igual quetots els éssers vius, les plantes pateixen 4 etapes al llarg de la seva vida:

* Naixement o germinació: les plantes poden néixer de dues maneres diferents, a partir d’una llavor (plantes espermatófites) o bé a partir d’un individu adult per reproducció asexual. En el nostre cas l’estudi recaurà sobre les plantes que produeixen llavors, concretament les angiospermes. Les plantes angiospermessón el tipus més comú de plantes i són aquelles que recobreixen la llavor d’un fruit, que en el nostre cas serà o bé un tomàquet o bé un pebrot. En aquest cas estudiarem el naixement de la espècie S. lycopersicum (tomàquet Raff) i Capsicum Sp. (Pebrot llarg de Reus o Pairal)

* Creixement: una vegada la llavor ha germinat, la nova planta comença a créixer, tot relacionant-se amb el medique l’envolta fins a arribar a la fase adulta. El creixement es pot dividir en vàries fases.

* Reproducció: pot ser asexual o sexual. La reproducció asexual consisteix en la separació d’una part de l’individu adult per a formar un nou individu idèntic a ell. En la reproducció sexual, en canvi, hi intervenen dues gàmetes o cèl·lules reproductores, una masculina i l’altre femenina, que enunir-se donen lloc a un zigot que més tard formarà la llavor.

* Mort: la planta una vegada ha realitzat les fases biològiques aquesta deixa de fer les funcions vitals i mor. La matèria orgànica que composa els seu cos es reciclada en inorgànica degut a l’actuació dels organismes descomponedors. Aquesta matèria inorgànica es utilitzada per altres organismes autòtrofs (fotoautòtrofs com lesplantes o bé quimiolitòtrofs com els bacteris nitrificants). Aquests organismes converteixen altre cop la matèria inorgànica del sòl en matèria orgànica. (Raven et. al. 1992; García et. al. 2001)

En el meu treball em centraré bàsicament en les dues primeres fases de la vida d’una planta, la germinació i el creixement, tot estudiant els factors que les condicionen i els efectes que té el nitrogensobre elles.

1.1.1 Germinació

El naixement o germinació és un procés biològic que consta de vàries fases mitjançant el qual a partir d’una llavor que conté el germen o embrió n’esdevé un individu (Fig. 1). També es pot considerar un retorn a la activitat biològica, ja que mentre l’embrió està dins la llavor no fa cap tipus de metabolisme. D’altre banda, la llavor està formada pel tegument oepisperma que és l’embolcall exterior de la llavor, l’endosperma constituït bàsicament per les reserves energètiques deshidratades que alhora són composades principalment per glúcids, àcids grassos vegetals i proteïnes (enzims i proteïnes inactives que actuen de reserva) i el germen o embrió que ha de donar lloc a la nova planta.
(Raven et. al. 1992; García et. al. 2004; Coll et. al. 2005)1.1.1.1 La llavor i les seves parts

La llavor és en termes generals la unitat principal de reproducció sexual de les plantes. La seva funció és la de multiplicar i perpetuar la espècie a la qual pertany, aquest objectiu l’assoleix quan la llavor dóna lloc a una plàntula que és capaç de desenvolupar-se fins a la fase adulta, fase en la qual donarà lloc a noves llavors. Així doncs, en les plantespodem observar tres parts ben diferenciades (fig.1), que són les següents:

* Germen: és la part de la planta que conté l’embrió que donarà lloc al nou individu. El germen està dividit en 3 elements que són la radícula, l’hipocòtil i els cotiledons. La radícula, com el seu propi nom indica, és l’element que donarà lloc a l’arrel primària.
L’arrel primària es la primera estructura que...
tracking img