Ejercicios de economia aplicada

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1805 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
SOLUCIÓN A ALGUNOS DE LOS EJERCICIOS DE LOS TEMAS QUE NO HEMOS PODIDO PROFUNDIZAR EN CLASE. (CLASIFICADOS POR TEMAS)

TEMA 3:
1. A partir de les següents dades sobre una economia (sense impostos) calcula el consum final interior i el consum final nacional
• • • •

Consum individual en el territori econòmic 350.000 Consum de les llars en la resta del món 21.000 Consum dels no residents en elterritori econòmic: 25.000 Consum col·lectiu 38.000

CFI = CITE + CC = 350.000 + 38.000 = 388.000 CFN = CFI + CLRM – CNRTE = 388.000 + 21.000 – 25.000 = 384.000

2. A partir de la següent informació, calcula el consum final interior i el consum final nacional:


Consum individual en el territori econòmic de les llars residents o o o o o o Alimentació 2.800 Tèxtil 4.500 Energia 2.000Habitatge 6.500 Serveis 23.000 Altres 1.200

• • •

Despesa corrent de les AAPP 5.000 Consum individual dels no residents en el territori 1.250 Consum individual en l’exterior dels residents 250

CFI = CITE + DCAP + CNRTE = 2.800 + 4.500 + 2.000 + 6.500 + 23.000 + 1.200 + 5.000 + 1.250 = 46.250 CFN = CFI + CLRM – CNRTE = 46.250 + 250 – 1.250 = 45.250 3. A partir de la següent informació, calculala formació bruta de capital i la formació neta de capital
• • • • •

Formació Bruta de Capital Fix 32.000 Variació d’Existències Consum de Capital Fix Consum Col·lectiu 2.700 5.200

4.000

Adquisició d’Objectes Valuosos 500

FBK = FBKF + VE + AOV = 32.000 + 2.700 + 500 = 35.200 FNK = FBK – CKF = 35.200 – 5.200 = 27.000

4. A partir de la següent informació, calcula el consumindividual efectiu i el consum final efectiu total
• • • •

Consum individual finançat per les llars 35.000 Consum individual finançat per les entitats sense afany de lucre 1.000 Consum col·lectiu 3.500 Consum individual finançat per les administracions públiques 13.500

CIE = Σ CI = 35.000 + 1.000 + 13.500 = 49.500 CFET = CIE + CC = 49.500 + 3.500 = 53.000

TEMA 4
1. A partir de les següents dadesd’una economia sense impostos, calcula el Producte Interior Brut (PIB), el Producte Interior Net (PIN), la Renda Nacional Bruta (RNB), i la Renda Nacional Disponible Bruta (RNDB) • • • • • • • • • • • • • • • • Remuneracions assalariats 10.000 Valor afegit brut de l’agricultura 1.500 Exportacions de béns 3.500 Consum final 21.500 Formació bruta de capital fix 2.500 Exportacions de serveis 5.200Variació d’existències 500 Excedent brut d’explotació 13.200 Importacions de béns 2.500 Importacions de serveis 7.500 Valor afegit brut de la indústria 7.500 Consum de capital fix 2.000 Consum intermedi 15.500 Valor afegit brut de la construcció 3.500 Rendes netes de la propietat amb la Resta del Món -250 Rendes netes del treball amb la Resta del Món 100

• •

Valor afegit brut dels serveis10.700 Transferències corrents donades a la Resta del món 150

Transferències corrents rebudes de la Resta del món 250 PIB via despesa = 21.500 + 2.500 + 500 + 3.500 + 5.200 – 2.500 – 7.500 = 23.200 PIB via rendes = 10.000 + 13.200 = 23.200 PIB via producció = 1.500 + 7.500 + 3.500 + 10.700 = 23.200 PIN = PIB – CKF = 23.200 – 2.000 = 21.200 RNB = PIB + REx = 23.200 – 250 + 100 = 23.050 RNDB = RNB+ TEx = 23.050 + 250 – 150 = 23.150

2. A partir de les següents dades d’una economia sense impostos, calcula la capacitat/necessitat de finançament de la nació: • • • • • •

Renda Nacional Disponible Bruta 15.000 Consum Final en el Territori 13.500 Consum en la Resta del Món de Residents 300 Consum en el Territori de No Residents 900 Formació Bruta de Capital 2.000 Consum Col·lectiu 1.200CN = CFT + CRMR – CTNR = 13.500 + 300 – 900 = 12.900 SNB = RNDB – CN = 15.000 – 12.900 = 2.100 CNFN = SNB – FBK = 2.100 – 2.000 = 100 (hi ha capacitat de finançament)

3. A partir de les següents dades d’una economia sense impostos, calcula la capacitat/necessitat de finançament de la nació: • • Remuneració d’Assalariats 4.000 Excedent Brut d’Explotació 2.500

• • • • • • • •

Consum...
tracking img