Ejercicios tecnologia bat1

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1023 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
EXERCICIS TEMA 3

Ex 1-

Ex 2-

PELTON | FRANCIS | KAPLAN |
Alta pressió | Mitjana pressió | Baixa pressió |
Eix horitzontal | Eix vertical | Eix vertical |
Àleps còncaus | Paletes guerxes | Pales orientables |
Turbina francis
Turbina francis
Turbina pelton
Turbina pelton

Turbina kaplan
Turbina kaplan


Ex 3-

1000wm3∙225m3=225000w

225000w∙0,6=135000wEx 4-

75kw∙10,5∙1000w1kw∙1m21300w=116m2

Ex 5-

densitat radiació:1300w/m2
superfície:500000km2
2200h annuals

500000km2∙1000000m21km2∙1300w1m2∙1kw1000w∙2200h=1,43∙1015

Ex 6-

t=2300h
s=32106km2
d=1350w/m2

32106km2∙106m21km2∙1350w1m2∙1kw1000w∙2300h=9,97∙1013kw

Ex 7-

La funció que té un conversor o inversor en una central solar fotovoltaica, consisteix en convertir lacorrent que surt dels panels fotovoltaics a corrent altern, i així poder-la fer servir a la nostra casa.
Poden distingir 3 tipus d’inversors solars:
* Inversors simples
* Inversors de red
* Inversors amb bateria

Ex 8-

525kwh mensuals
d=1250w/m2
5h cada dia
rendiment 25%

1250wm2∙5 hores1 dia∙30 dies1mes=187500w/m2(en un mes)

187500wm2∙1kw1000w=187,5kw/m2187,5∙0,25=46,875kw/m2(rendiment del 25%)

s=52546,875=11,2m2

Ex 9-

* Central de torre proveïda d’heliòstats
Disposa d’una gran superfície de miralls sostinguts per suports que segueixen la variació del sol, i la funció de la qual és concentrar la radiació en el punt receptor situat a dalt d’una torre.

* Central fotovoltaica solar
Consisteix en la transformació directe de l’energia lluminosaen energia elèctrica. Quan la llum incideix en la cèl·lula fotovoltaica, s’originen un seguit de fenòmens a escala atòmica que generen una força electromotriu capaç de produir corrent elèctric.

Ex 10-

L’energia hidrotèrmica o mareotèrmica, aquesta energia aprofita la diferència de temperatura de les aigües marines entre les capes superficials i les capes més profundes.
El seu futurenergètic és escàs, ja que es troba poca diferència de temperatura entre les capes marines i presenta altres tipus de problemes que fan que el seu ús sigui limitat.

Ex 11-

t=3h
s=20m2
d=1200w/m2
rendiment 45%

1200w/m2 ∙3h∙20m2=72000w/m2 (3h, 20m2 i rendiment 100%)

7200w/m2∙0,45=32400w

Ex 12-

Dp=12∙d∙v3

40km/h=1009m/s

Dp=12∙1,293∙10093=886,83w/m2

Sí, és possible aprofitaraquest vent de 40 km/h (11,11m/s) ja que podem aprofitar fins a un vent de 4m/s.

Ex 13-

8 punts llum de 60w
t=4h en funcionament
9h energia solar
rendiment 8%

60w∙8punts∙4h=1920w

1350w/m2 ∙9h=12150w/m2 (rendiment 100%)

12150wm2∙0,08=972w/m2

1920/972=1,98m2

Ex 14-

| Cost | Dificultats tècniques | Impacte mediambiental |
HIDRÀULICA | Construcció cara, però les despesesd’explotació i manteniment són baixes. | Rendiment depèn de les condicions pluviomètriques | Al necessitar embassaments, modifica el transcurs i el relleu del riu. |
SOLAR | És cara, però una vagada construïda, és gratuïta. | Depèn de les condicions meteorològiques.No es pot emmagatzemar i té un rendiment baix | Ocupació de grans terrenys |
EÒLICA | una vagada construïdes les instal·lacions, ésgratuïta. | És irregular | Alteració del paisatge, soroll i efectes sobre el vol de les aus. |
MAREOMOTRIU | Alt cost econòmic | Només en llocs amb marees altes | Efecte negatiu sobre la flora i la fauna de la zona. |
GEOTÈRMICA | Cost molt elevat | Escassedat de jaciments de fàcil accés. | Impacte visual i pot contaminar les capes treàtiques |
BIOMASSA | Elevat cost econòmic | Tractamentde les dioxines i els furants generats. | Dedicació d’amplis terrenys al conreu energètic |

Ex 15 –

Les dioxines són unes substàncies tòxiques del grup dels organoclorats. Poden provocar càncer, malformacions congènites, afeccions a la pell i altres problemes si es troben als aliments que mengem o a l'aire que respirem. Els residus de les indústries papereres contenen dioxines. També...
tracking img