Ekonomia make bussines in czech

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1651 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
FAKULTA STAVEBNÍ


EKONOMIKA A MANAGMENT VE STAVEBNICTVÍ

Program číslo 3
Organizace podniku a pracovně právní vztahyTomáš Krejčí VB4AST02 2011 / 2012
Program č. 3 - Zadání veřejné zakázky na stavební práce a nabídka na realizaci veřejné zakázky

Zadání:
Vypracuje textovou část zadávacídokumentace pro zadávací řízení na stavební práce (provádění realizace staveb, projektová a inženýrská činnost), při respektování Vámi vytvořené firmy z programu č. 1. Dále vypracujte nabídku za svou firmu (viz program č.1) jako reakci na veřejnou zakázku formou návrhu SOD (smlouvy o dílo) a zpracuje krycí list nabídky v otevřeném zadávacím řízení nebo užším zadávacím řízení.

a) Zadání veřejnézakázky na stavební práce
Kritéria soutěžních podmínek:
- nabídková cena, ( vlastní náklady, režie, vliv inflace, míra rizika, zisk ),
- stupeň splnění dalších kvalifikačních předpokladů, ( dostatek kvalifikovaných pracovníků, strojů, zařízení dopravních prostředků, servis, referenční stavby s obdobnou výstavbou, provedení min 60% objemů prací vlastními kapacitami,)
- kvalita návrhutechnického řešení včetně kvality postupu provádění, organizační schéma, plán řízení jakosti, časový plán, finanční plán, popis opatření pro ochranu ŽP a pro dodržení BOZP ),
- možnost zvýhodnění zadavatele (budoucího objednatele) při financování stavby, (odklad prvních splátek při financování stavby )
- poskytnutí vyšších, ale reálných záruk na jakost,
- pomoc při řešení nezaměstnanosti v dílčímregionu,
- použití tuzemských materiálů ( v soutěži se zahraniční účastí ),
- reference získané od objednatelů na předchozích stavbách.

Zadávací podmínky budou zejména obsahovat:
- jméno a adresa zadavatele s kontaktními osobami a oznámením kde a za kolik je k dispozici zadávací dokumentace,
- termín pro odevzdání nabídek a požadavek na složení jistoty,
- podmínky soutěže ve formě předepsanézákonem včetně způsobu hodnocení nabídek,
- další podmínky soutěže,
- kritéria pro hodnocení podle ekonomických podmínek, pokud se k tomu zadavatel rozhodne a to v sestupném pořadí.

b) Vypracujte nabídku jako reakci na veřejnou zakázku formou návrhu SOD
Vypracujte nabídku jako reakci na veřejnou zakázku formou návrhu SOD (smlouvy o dílo). Snažte se vyhovět požadavkům soutěže, abysteuspěli ve výběrovém řízení, které se bude konat další týden ve cvičení po zadání veřejné soutěže a uveřejnění podmínek.
Nabídka bude korespondovat s veřejnou zakázkou a bude obsahovat:

- základní identifikační údaje nabízejícího (obchodní název, sídlo společnosti, IČ, DIČ, tel., fax, statutární zástupce, autorizovaný inženýr, bankovní spojení)
- odbornou způsobilost, doklady o oprávněnípodnikat
- ekonomické a finanční předpoklady
- plnění zákonných povinností vůči státu (čestné prohlášení, vlastní prohlášení)
- bezúhonnost
- další kvalifikační předpoklady
- průměrný roční počet zaměstnanců (průměrný počet zaměstnanců, profesní struktura společnosti s ručením omezeným)
- přehled zakázek realizovaných společností
- ostatní
- seznam příloh

c) Krycí list nabídky + krycí listnabídkové ceny.

Podklady:
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
Přednášky z předmětu ,Ekonomika a management ve stavebnictví",
Informační systém o zadávání veřejných zakázek na www (RTS Brno, URS Praha,)

Vypracujte:
Zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce ( podmínky zadavatele),
Nabídku sezákladními náležitostmi formou návrhu SOD,
Krycí list nabídky + krycí list nabídkové ceny,
(doložte zadání + sepnout).Obec Česká Třebová

zastoupení : Ivan Filický starosta

vyhlašuje otevřené výběrové řízení na dodavatele studie stavby –

NÁVRH VEŘEJNÝCH TOALET V PARKU JAVORKA
dle zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů...
tracking img