El comentari de text

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 15 (3736 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de febrero de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
comentari de text

la coherència

introducció
El comentari de text és l’anàlisi i la valoració de les seues propietats. L’anàlisi és la part objectiva del comentari, mentres que la valoració és la part subjectiva. Així, en els tres apartats de què consta el comentari de Selectivitat, el comentarista ha de diferenciar clarament els dos punts de vista; per tant, quan estemanalitzant el text, no hem de donar mai la nostra opinió.
1. Apartat A: capacitat d’anàlisi i síntesi
2. Apartat B1: caracterització del text
3. Apartat B2: valoració personal

anàlisi: punt de vista objectiu

valoració: punt de vista subjectiu

L’anàlisi és la part més llarga del comentari (val 6 punts enfront del punt que val la valoració) i consistix a examinar cada un dels aspectesque conformen les tres propietats del text, que són estes:
1. La coherència: és el contingut del text, és a dir, la selecció i l’organització de la informació.
2. L’adequació: és el fet d’ajustar-se al context en què s’emet el text.
3. La cohesió: és la referència i la connexió de les parts del text.
Les propietats estan distribuïdes en els dos apartats d’anàlisi del comentari deSelectivitat de la manera següent:
1. Apartat A: capacitat d’anàlisi i síntesi → coherència
2. Apartat B1: caracterització del text → adequació i cohesió

el pas previ al comentari
No cal dir que no podem comentar una cosa sense conéixer-la. Si la cosa és un text, la manera que tenim de conéixer-lo és llegir-lo; i llegir un text és comprendre’l, rebre el missatge que l’autor ens ha volguttransmetre. Eixa operació, tan aparentment fàcil, és tan fonamental que resulta importantíssima per a l’èxit del comentari. Un comentari no té cap altra finalitat que demostrar la comprensió de les propietats que l’integren, de manera que una mala lectura comporta un mal comentari. Per tant, per a saber comentar cal dominar l’habilitat de llegir.
La primera cosa que haurem de fer quan rebem a lesmans el full de l’examen serà llegir-ne el text, o més ben dit, comprendre el text ‒encara que llegir, o llegir bé, és ja comprendre. Així, per a arribar a comprendre el text, no n’hi haurà prou de llegir-lo una volta; haurem de llegir-lo com a mínim dos vegades abans de posar-nos a comentar-lo, ja que és difícil comprendre un text ‒un text nou‒ a la primera llegida. La importància d’esteprimordial pas previ al comentari és tal que en l’examen dediquem a la comprensió global del text entre deu minuts i un quart de l’hora i mitja que dura.
Però és que al llarg del comentari, a més de la lectura inicial, haurem de rellegir, rellegir no ja tot el text, sinó fragments determinats del text. I és que, en definitiva, no ho oblidem, el comentari el fem d’un text i, per tant, el text és la basedel comentari. Quan comentem un text, este no l’hem de perdre mai de vista; sempre hi hem de recórrer necessàriament.

la coherència
En l’apartat A del comentari de text cal demostrar la capacitat d’anàlisi i síntesi, que fa referència a la propietat textual de la coherència. Este apartat, que val tres punts, consta de tres activitats a realitzar. El resum i el tema són activitats de síntesi(condensació de la informació del text), mentres que l’estructura és una activitat d’anàlisi (d’examen de les parts que constituïxen el text):
1.

| | |
|Resum (1) | |
| |síntesi ||Tema (0,5) | |
| |anàlisi |
|Estructura (1,5) | |

el resum
1. Realització d’un resum del text on l’estudiant ha de mostrar que ha entès el text i sap destriar les idees principals de les secundàries....
tracking img