El contrato de trabajo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2851 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
UNITAT 2 : EL CONTRACTE DE
TREBALL

2.1.- Concepte i elements
2.2.- Qui pot celebrar contractes?
2.3.- La Forma. Contingut mínim
2.4.- La durada
2.5.- Obligacions que es deriven del contracte
2.6.- El període de prova
2.7.- Esquema dels tipus de contractes laborals
2.8.- El contracte indefinit

Materialde suport

• Manual “Formació i orientació laboral” GS Ed.
Mcmillan. Unitat 2, Pàg.25 a 35
• Apunts i transparències del professor
• Realització d’exercicis proposats pel professor

CONCEPTE I ELEMENTS

El contracte de treball és un acord entre una empresa (persona física o persona jurídica) i un treballador per mitjà del qual el treballador s'obliga aprestar els seus serveis per compte de l'empresa i sota la direcció d'aquesta última i a canvi l'empresa s'obliga a retribuir econòmicament el treballador. 

Com veiem, en tota relació laboral hi intervenen 2 persones : l’empresari i el treballador.

Aquest fet, fa per sí mateix, que poguem parlar de les següents característiques del contracte de treball:

• ÉS UNA RELACIÓ BILATERAL :és a dir, genera
obligacions per ambdues parts

• ÉS UNA RELACIÓ ONEROSA: és a dir, cada part obté una
avantatge de l’altre

• ÉS UNA RELACIÓ VOLUNTARIA : és a dir, ningú està
obligat a formalitzar un contracte contra la seva voluntat

• ÉS UNA RELACIÓ DE DEPENDÈNCIA : és a dir,
el treballador es sotmet al poder de direcció i dedisciplina de
l’empresari

• ÉS UNA RELACIÓ SINALAGMÀTICA : això vol dir que
existeix una correspondència entre els deures jurídics de
les parts : els drets dels treballadors es corresponen amb les
obligacions de l’empresari i viceversa.

En tot contracte de treball hi ha 3 elements
essencials :Consentiment
Objecte
Causa

El CONSENTIMENT és la manifestació de voluntat de les
parts de voler celebrar el contracte.

Perque el consentiment de les parts sigui vàlid no ha
d’estar afectat per cap vici.

Els principals vicis que poden afectar al consentiment són: la violència, laintimidació o dol , i l’engany.
També estarà viciat aquell consentiment prestat per
persones sense capacitat legal per fer-ho ( menors,
incapacitats...)

L’OBJECTE és el treball prestat en certes condicions
( personal, voluntari, dependent i per compte d’altri), a canvi
d’un salari.

L’objecte ha dereunir 3 característiques : possible, lícit
i determinat

o Possible significa que es tracti d’un servei que es pugui prestar, i realitzat per un treballador amb capacitat per fer-ho

o Lícit significa que ha de tractar-se de serveis que no siguin contraris a les lleis ni a les bones costums

o Determinat significa que el treballador ha de saber en totmoment en que consisteix la seva prestació

LA CAUSA és la raó per la qual es concerta el contracte ;
en el cas d’un contracte laboral, la raó és la voluntat
d’intercanviar treball per salari

QUI POT CELEBRAR CONTRACTES?

Requisits dels treballadors :

* Requisits d’EDAT :

--- S’han de tenir 18 anys complerts
--- Amb 16 i 17 anys,s’exigeix estar emancipat, o
autorització dels pares o del tutor legal
--- Els menors de 16 anys sols poden treballar en
espectacles públics, i amb autorització prèvia de
l’Autoritat laboral

Els treballadors de 16 i 17 anys, tenen, a més
certes limitacions:

* No poden fer treballs nocturns,...