El dany en el medi ambient

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1012 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
El dany en el mediambient

L'impacte ambiental o degradació ambiental és el deteriorament del medi ambient mitjançant l'esgotament dels recursos com l'aire, l'aigua i el sòl, la destrucció dels ecosistemes i l'extinció de la fauna silvestre.
La degradació ambiental és una de les deu amenaces advertides oficialment en el Panell de Tarees d'Alt Nivell de les Nacions Unides.El World Resources Institute (WRI), el PNUMA (les Nacions Unides per al Medi Ambient), elPNUD (Nacions Unides per al Desenvolupament) i el Banc Mundial van fer públic un informe important sobre la salut i el medi ambient en tot el món l'1 de maig de 1998.
L'Estratègia Internacional per a la Reducció de Desastres defineix la degradació del medi ambient com "La reducció de la capacitat del medi ambient per assolir elsobjectius socials iecològics, i les necessitats".[1]
La degradació ambiental és de molts tipus. Quan es destrueixen els hàbitats naturals o els recursos naturals s'esgoten, el medi ambient es degrada.
Canvi Ambiental i la Salut Humana, una secció especial del World Resources 1998-1999 descriu com prevenir malalties i morts prematures que es segueixen produint en gran nombre. Si es fan gransmillores en la salut humana, milions de persones viuran més temps, amb vides més saludables que mai abans. En aquestes regions més pobres del món s'estima que 11 milions de nens, o un de cada cinc, no arribarà al seu cinquè aniversari, principalment a causa de malalties relacionades amb el medi ambient. La mortalitat infantil és més gran que les poblacions combinades de Noruega i Suïssa, i la majoria acausa de la malària, les infeccions respiratòries agudes i la diarrea, malalties que es poden previndre en gran mesura.

Impacte ambiental de les vies terrestres
Les obres d'infraestructura de transport o vies terrestres, com ara els camins, carreteres, autopistes, o autovies, i vies ferroviàries, i les seues obres de creuament i enllaços, utilitzen àrees importants en el territori creantimportants impactes ambientals en l'entorn .
Els beneficis socioeconòmics proporcionats per les vies terrestres inclouen la reducció dels costos de transport, en el temps de transport, el millor accés dels treballadors i dels productes locals als mercats més llunyans, i l'enfortiment de les economies locals per les quals passen aquestes vies.
No obstant això, les grans vies terrestres poden produircomplexes impactes ambientals negatius.

Impactes directes
Els impactes directes es donen des de la fase de construcció i durant tota la seva vida útil.
Els impactes més importants son aquells que corresponen a la neteja, anivellació o construcció del trespol: pèrdua de la capa vegetal i de biomassa, exclusió d'altres usos del terreny (abans potser la superfície es destinava a us agrícola),modificació dels patrons naturals en el drenatge de l'aigua, canvis en el curs de les aigües subterrànies, erosió i sedimentació en rius i llacs, degradació del paisatge, destrucció d'enclavaments culturals, interferència en els costums i la mobilitat de la fauna silvestre, interferència en la mobilitat de la ramaderia, etc. Molts dels impactes no sorgeixen només en el lloc de construcció de les vies,sinó també en pedreres i altres llocs allunyats, relacionats amb la provisió de materials per a la construcció d'aquestes vies.

Addicionalment es poden donar impactes ambientls i socioculturals adversos tant en projectes de construcció com de manteniment, com a resultat de la contaminació de l'aire i del trespol, procedent de l'asfalt, la pols, i el renou dels equips de construcció i ladinamita emprada, l'ús de pesticides, el vessament de combustibles i olis en els equips de construcció, els fems generats, i la presència de ma d'obra no resident.
Els impactes directes deguts a l'ús poden incloure:
§ Major demanda de combustible pels motors dels vehicles que usaran aquestes vies.
§ Accidents més perillosos (per una major velocitat).
§ Reemplaçament dels vehicles no motoritzats...