El derecho administrativo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 55 (13719 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
I. INTRODUCCIÓ

Tema 1.- Origen històric del Dret administratiu.
L'antic règim.

El dret administratiu sorgeix de la transformació de la metafísica en tècnica. Es tracta d’un dret relativament jove i molt evolucionat ( des de l’Estat liberal del segle XIX fins a arribar a un Estat regulador al segla XXI).
El dret administratiu sorgeix quan es crea una jurisdicció especialitzada enl’Administració. Crea la possibilitat de que els ciutadans reclamin davant dels tribunals la actuació de l’administració.

L'Estat de dret i la divisió de poders.

El dret administratiu és un dret de l’Estat constitucional i es impossible parlar d’aquest dret sense la divisió de poders i sense la possibilitat de que el ciutadà pugui reclamar davant dels tribunals. Aquests dos són els requisitsnecessàris perqué és crei el dret administratiu. Se n’encarrega de regular l’esfera de la llibertat ( la dels ciutadans) i la del poder.
Amb la Revolució francesa neix el dret administratiu, abans l’administració pública es relacionava amb el poder executiu en el marc constitucional de la divisió de poders. Llavors, el dret administratiu era el règim jurídic especial del Poder executiu.
Al segle XIX elsesforços van anar dirigits a garantitzar la autonomía del nou Dret Públic amb la necessitat d’abandonar els antics règims del feudalisme i l’absolutisme.
A Alemanya va ser el primer lloc on es va reconèixer l’Estat com a persona jurídica. Es considera persona jurídica a l’integritat de l’Estat i no als tres poders per separat.
L’estat queda plantejat com una persona jurídica única que realitzamúltiples funcions, una de les quals és, coerentment, la d’administrar. La qüestió serà esbrinar en què consisteix genericament aquesta funció d’administrar. Després de grans esforços per aconseguir arribar a una conclusió es van adoptar fòrmules exclusivament negatives: administrar seria tota actuació de l’Estat diferent de legislar o d’enjudiciar, fet que diferència al nou estat de l’antic en elque les seves funcions eren jutjar i legislar.
Llavors, es veritat que s’ha d’acullir qualsevol d’aquestes explicacios negatives, una vegada s’ha constatat el fracàs d’una caracterització positiva de la funció d’administrar?
Aquesta qüestió s’ha de plantejar més profundament: si és cert que administrar és una simple funció abstracta jurídicament definible i que l’Administració com aorganització careix de tota subtantivitat pròpia, sent un simple complex orgànic relatiu més o menys constitucionalitzat, que s’ha de referir a la veritable entitat sustantiva des del punt de vista jurídic, l’Estat.

L'Estat social i democràtic de dret i l'Administració pública

En l’Estat lliberal el dret administratiu estava creat però tenia una actuació mínima, més endavant, amb l’Estat social, elspoders polítics donen molts més serveis públics ( ensenyament, salut, ...) i coses de contingut econòmic ( aigua, electricitat, ...) de manera que la maquinària pública augmenta i s’acaba convertint en una empressa, l’Administració. Empresses públiques regulades per l’administració (donaven ajudes, fons(capital),...)
La mida del sector públic va disminuïr per la venda d’aquestes empreses al mercatcom a societats anònimes de manera que es tornen empreses privades. La conseqüència d’aquest fet és que la dimensió de l’Estat disminueix.

Models juridicoadministratius comparats

1789: Revolució francesa: separació de poders.
La divisió de poders sorgeix a causa dels problemes que teníen els revolucionaris francesos amb l’aristocràcia. Els aristòcrates es trobaven als tribunals, peraixò els revolucionaris no es volíen sotmetre a aquests ja que mai aconseguiríen cap benefici, d’aqui la separació de poders. A partir de llavors els tribunals no hauràn de posar-se amb els assumptes de l’Administració ja que qui la controlarà serà un poder superior creat per la mateixa administració. ( a Espanya tenim un dret administratiu de patró francés)

A Anglaterra no apareix el...
tracking img